ชุดควบคุม IOT บ้านปลอดภัย & รั้วกินได้

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1ว่าที่ ร.ต. พิสิษฐ์ อาจเดชอุตสาหกรรม
2นาย ภัทระ ขันดงแก้วอุตสาหกรรม
3นาย ประดิษฐ์ แดงกลางอุตสาหกรรม
4นางสาว นงคราญ หวานขมพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
5นางสาว อุษณีย์ ชัยน้อยพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย ณัฐพล ศรีโนนเรืองปวช.
2นาย อภิชาติ ชนะพันธ์ปวช.
3นาย นิธิ ตนาดไธสงปวช.
4นางสาว จุฑาทิพย์ ยุวะบุตรปวช.
5นางสาว สาธินี นานอกปวช.
6นาย กฤษนัยน์ คุ้มสวนปวช.
7นาย ศุภกิตติ์ ธีระสารปวช.
8นาย ธนกร บุบผาปวช.
9นาย เอกสิทธิ์ ไชยแสงปวส.
10นาย ปิยะนัฐ โครตสมบัติปวส.

วิทยาลัยการอาชีพพล

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ประเภทกำหนดโจทย์ ชุดควบคุมด้วยเครือข่ายอินเตอร์เน็ตเพื่อชุมชน Internet Of Things (IoT)

บทคัดย่อ

เนื่องด้วยความเจริญก้าวหน้าด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของโลก ทำให้ประเทศไทยมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว มีการคมนาคมขนส่งที่รวดเร็วและทันสมัย แต่มีพื้นที่จำกัด เมื่อเทียบกับการเจริญเติบโตของจำนวนประชากร วิถีชีวิตของประชาชนมีการเปลี่ยนแปลงอย่างเห็นได้ชัด บริเวณพื้นที่มีน้อยลงเพราะที่ดินมีราคาแพง ผู้คนส่วนใหญ่อาศัยอยู่ในอาคารสูง เช่น แฟลต คอนโดมิเนียม เนื่องจากที่พักอาศัยมีบริเวณพื้นที่จำกัด การปลูกพืชผักสวนครัวโดยใช้ดิน เพื่อนำมาปรุงเป็นอาหารจึงเป็นไปได้ยาก นอกจากนี้พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ร่มในอาคาร ไม่มีแสงแดดเพียงพอ ทำให้พืชผักไม่สามารถเจริญเติบโตได้ และการออกแบบชั้นปลูกแนวตั้ง เพื่อให้สามารถปลูกผักและเลี้ยงไก่ไข่เพื่อเป็นอาหาร โดยมีหลักการทำงานโดยใช้ควบคุมการทำงานผ่านระบบ Internet of Things (IoT) เพื่อเป็นระบบป้องกันภัย , ระบบเตือนภัย และอำนวยความสะดวก

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

ชุดควบคุม IOT บ้านปลอดภัย & รั้วกินได้ มีขนาดกว้าง 1.8 เมตร ยาว 1.8 เมตร สูง 3 เมตร สามารถใช้เป็นรั้วบ้าน , โรงเพาะปลูกผัก , โรงเลี้ยงไก่ , บ่อเพาะเลี้ยงกุ้ง ,เลี้ยงไส้เดือน และเป็นโรงปลูกเห็ดได้ สามารถควบคุมการทำงานผ่านระบบ Internet of Things (IoT) เพื่อเป็นระบบป้องกันภัย , ระบบเตือนภัย และอำนวยความสะดวก ได้
1 เพื่ออำนวยความสะดวกในการทำเกษตรพอเพียงแบบผสมผสาน
2 เพื่อเป็นแนวคิดใหม่ในการทำเกษตร
3 เพื่อประยุกต์ใช้ระบบ IOT เข้ามาใช้ในการเกษตร
4 เพื่อเป็นระบบเตือนภัยในบ้าน