เสาน้ำเกลือผู้ป่วยระยะพักฟื้น 3 in 1

วิทยาลัยเทคนิคระนอง

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านการแพทย์หรือบรรเทาสาธารณภัย

บทคัดย่อ

จากการศึกษาการทำงานของเสาน้ำเกลือผู้ป่วยระยะพักฟื้นได้ ประกอบด้วย 3 ระบบ ผลการทดสอบความสามารถของเครื่อง ดังนี้ ระบบที่ 1 คือ เสาน้ำเกลือปรับระดับกึ่งอัตโนมัติสามารถควบคุมได้ 2 ระบบ คือ ระบบสวิตช์ไฟฟ้าและระบบควบคุมผ่านรีโมท ระบบที่ 2 คือ ถาดวางเครื่องมือแพทย์พับเก็บและกล่องเก็บอุปกรณ์การแพทย์ ออกแบบมาเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับพยาบาลเพื่อใช้วางอุปกรณ์การแพทย์ระหว่างพยาบาลผู้ป่วยระยะพักฟื้น ระบบที่ 3 คือ เก้าอี้นั่งของผู้ป่วยที่ออกแบบมาเพื่อช่วยอำนวยความสะดวกให้ผู้ป่วยสะดวกต่อการปฐมพยาบาลและช่วยให้สะดวกในการขับถ่ายของผู้ป่วยพักฟื้นจนถึงการช่วยเหลือในห้องน้ำ หรือ การพักผ่อนนอกบริเวณ ผลการทดสอบ พบว่า ชุดส่งกำลังชนิดสายพานไทม์มิ่ง ใช้เวลาเฉลี่ยน้อยที่สุด 8.71 วินาที มีเสียงเบา เคลื่อนตัวได้ดี ไม่เกิดการหลุดเมื่อทดสอบหลายๆครั้ง ระดับความสูงของเสาน้ำเกลือผู้ป่วยระยะพักฟื้น3-1ที่เหมาะสมต่อลักษณะของสายน้ำเกลือในอิริยาบถที่ผู้ป่วยนอนบนเตียงที่เหมาะสมที่สุดที่ระยะ 190 เซนติเมตร และระยะ 200 เซนติเมตรโดยทำให้ค่าเฉลี่ยอัตราการไหลของสารน้ำที่ 60.66 หยดต่อนาที และ 61.66 หยดต่อนาที และความพึงพอใจของเสาน้ำเกลือผู้ป่วยระยะพักฟื้น พบว่า โดยรวมผู้ใช้มีความพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

ช่วยแก้ปัญหาในการนอนติดเตียงของผู้ป่วย ช่วยลดความเครียดของผู้ป่วยที่เกิดจากการพักรักษาตัวเป็นเวลานาน เนื่องจากเสาน้ำเกลือผู้ป่วยระยะพักฟื้น ๓ in ๑ สามารถทำให้ผู้ป่วยมีการเคลื่อนไหวร่างกายที่สะดวกมากขึ้นในการเปลี่ยนอิริยาบถโดยไม่ต้องให้ญาติผู้ป่วยช่วยเหลือ
1. ลดปัญหาการเกิดเลือดไหลย้อนเข้าสายน้ำเกลือ ซึ่งเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดอาการอักเสบของหลอดเลือดดำส่วนปลาย
2. ลดความเจ็บปวดของผู้ป่วยในการถูกเจาะสายน้ำเกลือบ่อยครั้งเนื่องจากเกิดเลือดไหลย้อนเข้าสายน้ำเกลือ ทำให้ต้องเสียเวลาในการรักษาพยาบาล
3. เพิ่มความสะดวกสบายในการเดินเข้าห้องน้ำของผู้ป่วยด้วยตัวเอง

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย สุพจน์ กุลวานิชไชยนันท์อุตสาหกรรม
2นาย อัฐพล ผลพฤกษาอุตสาหกรรม
3นางสาว พรไพลิน ยังกฤษฎีพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย มินทดา พรหมบังเกิดปวช.
2นาย สมเกียรติ แซ่ตั้งปวช.
3นาย คฑาเมธ เดชาเกรียงไกรปวช.