ระบบชุมชนอัจฉริยะ Smart Village 4.0

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย สุธีร์ แบนประเสริฐอุตสาหกรรม
2นางสาว ปาริฉัตร์ สุขเจริญอุตสาหกรรม
3นาย อาทร คุ้มฉายาอุตสาหกรรม
4นาย ศุภโชค พานทองอุตสาหกรรม
5นาย พีรพงษ์ หงษ์โตอุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย ศุภกฤต ขาวมีวงษ์ปวช.
2นาย ศิริชัย บุญมีปวช.
3นางสาว พิมพ์ชนก อินทร์สว่างปวช.
4นางสาว วรพร อยู่นันต์ปวช.
5นาย ภาณุภพ ดอกรังกูลปวส.
6นาย ศุภกร อ่อนสอาดปวส.
7นาย วชิร แหยมนิ่มปวส.
8นาย ขจรเกียรติ อ่อนสอาดปวส.
9นาย วสันต์ จี้ลี้ปวส.
10นาย ณัฐวุฒิ น้ำใจดีปวส.

วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ประเภทกำหนดโจทย์ ชุดควบคุมด้วยเครือข่ายอินเตอร์เน็ตเพื่อชุมชน Internet Of Things (IoT)

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาประสิทธิภาพการใช้งาน ระบบชุมชนอัจฉริยะ Smart Village 4.0 ของครูและนักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี และเพื่อนนำผลการศึกษามาปรับปรุง ระบบชุมชนอัจฉริยะ Smart Village 4.0 ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยระบบดังกล่าวจะ เป็นเครื่องมือ Internet of Things (IoT) ที่มีความสามารถ ในการแจ้งเตือน และ ป้องกันความเสียหายที่ อาจเกิดขึ้นกับผู้อาศัย หรือชุมชน ในรูปแบบของสัญญาณเสียง แจ้งเตือนผ่าน Mobile Application และ Web Application ในรูปแบบ Dashboard หรือการแสดงข้อมูลสรุป และการแจ้งเตือนในมุมมองต่างๆ ทำให้ผู้เกี่ยวข้องสามารถเข้าถึง หรือเข้าให้ความช่วยเหลือได้ทันเวลา

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

เป็นระบบเตือนภัย ที่สามารถแจ้งเตือน เหตุที่เกิดขึ้น ในรูปแบบของสัญญาณเสียง แจ้งเตือนผ่าน Mobile Application และ Web Application ในรูปแบบ Dashboard หรือการแสดงข้อมูลสรุป และการแจ้งเตือนในมุมมองต่างๆ ทำให้ผู้เกี่ยวข้องสามารถเข้าถึง หรือเข้าให้ความช่วยเหลือได้ทันเวลา
ใช้เป็นอุปกรณ์เตือนภัย ในรูปแบบต่างๆ เช่น แจ้งเตือนขอความช่วยเหลือ แจ้งเหตุไฟไหม้ แก๊สรั่วไหล แจ้งเตือนผู้บุกรุก ในจุดที่นำอุปกรณ์ไปทำการติดตั้งตามวัตถุประสงค์