ชุดทดกำลังประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิง

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย วิกรม ดังก้องอุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย วัฒนะ ยอดแก้วปวช.
2นาย ศศิวงศ์ ประกอบปราณปวช.

วิทยาลัยการอาชีพเขาย้อย

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน

บทคัดย่อ

ชุดทดกำลังประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิงที่สร้างขึ้นนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเครื่องมือที่ช่วยลดอัตราการสิ้นเปลืองของน้ำมันเชื้อเพลิง โดยใช้อัตราทดของมู่เล่ย์ไปทดกำลังของเครื่องยนต์เล็กดีเซล (เครื่องต้นกำลัง) และมีล้อช่วยแรงเพิ่มแรงเฉื่อยให้กับชุดทดฯ เพื่อให้มีภาระโหลดการทำงานของรอบเครื่องยนต์ให้ต่ำลงทำให้ประหยัดพลังงานเชื้อเพลิง ตลอดจนลดระยะเวลาของการสูบน้ำเข้าในนาข้าวและยังสามารถนำไปใช้สูบน้ำช่วยเหลือผู้ประสบภัยในพื้นที่น้ำท่วม จึงเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการประดิษฐ์ สำหรับผลการสำรวจความพึงพอใจโดยภาพรวมอยู่ในระดับ มากที่สุด

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

เป็นเครื่องมือที่ช่วยลดอัตราการสิ้นเปลืองของน้ำมันเชื้อเพลิง โดยใช้อัตราทดของมู่เล่ย์ไปทดกำลังของเครื่องยนต์เล็กดีเซล (เครื่องต้นกำลัง) และมีล้อช่วยแรงเพิ่มแรงเฉื่อยให้กับชุดทดฯ เพื่อให้มีภาระโหลดการทำงานของรอบเครื่องยนต์ให้ต่ำลงทำให้ประหยัดพลังงานเชื้อเพลิง ตลอดจนลดระยะเวลาของการสูบน้ำเข้าในนาข้าวและยังสามารถนำไปใช้สูบน้ำช่วยเหลือผู้ประสบภัยในพื้นที่น้ำท่วม
1. ได้ศึกษาระบบอัตราทดกำลังแบบมู่เล่ย์
2. ลดต้นทุนของเกษตรกรชาวไร่ ชาวนา ให้มีค่าใช้จ่ายน้อยลง
3. ได้ชุดทดกำลังประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิง