ปุ๋ยหมักชีวภาพ

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย สมศักดิ์ เพ็ชรปานกันเกษตรกรรม
2นาย บรรจง ล่ามแก้วสามัญ
3นางสาว ดุษฎีพร ดวงศรีสามัญ
4นางสาว ชนัดดา ปานสุวรรณสามัญ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว วราพร ประทุมสูตรปวช.
2นางสาว อโณทัย ดวงแก้วปวช.
3นาย สีหราช โพธิ์แก้วปวช.
4นางสาว ณัฏฐ์นรี ภูฆังปวช.

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุพรรณบุรี

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ

บทคัดย่อ

การใช้ปุ๋ยหมักชีวภาพ เพื่อการทดสอบความงอกของเมล็ดผักบุ้งจีน พบว่า ปุ๋ยหมักชีวภาพที่ผลิตจากเศษอาหารและเศษพืชผักจากครัวเรือน มีค่าสูงสุดร้อยละ 75 รองลงมา คือ ปุ๋ยดินหมักชีวภาพสำหรับเพาะต้นกล้า มีค่าร้อยละ 70 มูลสัตว์ผสมเศษวัสดุเศษเหลือทางการเกษตร มีค่าร้อยละ 64 และมูลไส้เดือน มีค่าร้อยละ 61 ตามลำดับ ส่วนความสูงและน้ำหนัก พบว่า มูลไส้เดือน มีค่าเฉลี่ยสูงสุด 19.5 เซนติเมตร (6.05 กรัม) รองลงมา ได้แก่ ปุ๋ยดินหมักชีวภาพสำหรับเพาะต้นกล้า มีค่าเฉลี่ย 18.8 เซนติเมตร (5.72 กรัม) เศษอาหารและเศษพืชผักจากครัวเรือน มีค่าเฉลี่ย 18.5 เซนติเมตร (5.67 กรัม) และมูลสัตว์ผสมเศษวัสดุเศษเหลือทางการเกษตร มีค่าเฉลี่ย 17.4 เซนติเมตร (5.85 กรัม) ตามลำดับ

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

ปุ๋ยหมักชีวภาพที่ผ่านกระบวนการหมักจากเศษอาหาร และอินทรียวัตถุต่างๆ ร่วมกับจุลินทรีย์ที่มีประสิทธิภาพชนิดน้ำ หมักนาน 2-3 เดือน จนได้ผลิตภัณฑ์ปุ๋ยหมักชีวภาพ และสามารถนำไปใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยภาชนะที่สร้างจากถังพลาสติกขนาดความจุ 200 ลิตร ตัดแบ่งครึ่ง เปิดฝาออก วางท่อพีวีซีที่เจาะรูขนาดต่างๆไว้สำหรับระบายแก๊สออกตรงส่วนกลางของภาชนะพร้อมฝาปิด โดยไม่ต้องมีการกลับกองปุ๋ยขณะทำการหมัก
มีคุณสมบิตช่วยเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ให้กับดิน ทำให้ดินมีการระบายน้ำและอากาศถ่ายเทได้ดี และช่วยรักษาสภาพแวดล้อม