แอพพลิเคชั่น Talk 2 Me สื่อการเรียนรู้การสนทนาภาษาอังกฤษสำหรับเด็ก พร้อมการแปลภาษาด้วยเสียง

วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมซอฟต์แวร์และสมองกลฝังตัว

บทคัดย่อ

เป็นที่น่าสังเกตว่ามีเด็กไทยจำนวนมากแสวงหาสถาบันสำหรับสอนพิเศษภาษาอังกฤษโดยเฉพาะอย่างยิ่งมีเด็กไทย จำนวนมากที่ต้องการเรียนการพูดภาษาอังกฤษ ปรากฏการณ์เช่นนี้สะท้อนถึงปัญหาของการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในโรงเรียนที่ไม่สามารถตอบสนองความต้องการของผู้เรียนตามวัตถุประสงค์ของการจัดการศึกษาที่ตั้งไว้ ส่งผลให้เด็กไทยไม่สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ ด้วยเหตุนี้ผู้วิจัยจึงเล็งเห็นความสำคัญของปัญหาการพูดภาษาอังกฤษของเด็กไทย จึงจัดทำแอพพลิเคชั่นนี้ขึ้นเพื่อฝึกทักษะการพูด และการสื่อสารภาษาอังกฤษ ตั้งแต่วัยเด็ก เพื่อเป็นพื้นฐานในการพัฒนาทักษะในการสือสารภาษาอังกฤษ ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นในอนาคต

คุณลักษณะ / ประโยชน์

Talk 2 Me เป็นแอพพลิเคชั่นที่เป็นสื่อการเรียนรู้ของเด็กในเรื่องการสนทนาภาษาอังกฤษ ที่ประกอบไปด้วยบทเรียน ตัวอย่างการสนทนาในสถานะการณ์ต่างๆ คำศัพท์ แบบทดสอบ และมีฟังก์ชันการแปลภาษาด้วยเสียงจากการพูด ที่สามารถเปลี่ยนเสียงพูดจากภาษาไทย ให้กลายเป็นประโยคภาษาอังกฤษได้ เพื่อฝึกฝนทักษะในการสื่อสาร และ การฟัง พูด อ่าน เขียน ในภาษาอังกฤษให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1. สามารถเสริมทักษะ การสื่อสาร และการสนทนาภาษาอังกฤษ ของเด็กได้มากขึ้น
2. สามารถสร้างการเรียนรู้ได้ทุกสถานที่ ทุกเวลา
3. เด็กสามารถใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และเป็นสื่อที่เหมาะสมสำหรับเด็ก

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย ประพัฒน์ ศรีนวลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
2นางสาว นุชเนตร ชูแสงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
3นางสาว อิศเรศ ณรงค์ฤทธิ์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
4นางสาว ชนิดาภา ส่งบำเพ็ญสามัญ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย สิทธาเทพ อนุมัติปวส.
2นาย พลวัฒน์ ทัดดอกไม้ปวส.
3นางสาว ปวัญรัตน์ ทองชูปวส.
4นางสาว ชัญญานุช มุณีวรรณ์ปวส.
5นางสาว จิรารัตน์ ดีกุลปวส.
6นางสาว ศิริมา หวานวงศ์ปวส.
7นางสาว ลักษมณ กิจจะปานนท์ปวส.
8นางสาว ธิดาทิพย์ ศรีสุขใสปวส.