พัดลมอัตโนมัติ ปรับความเร็วด้วยอุณหภูมิ

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย ธีรพงษ์ พิมเคณาอุตสาหกรรม
2นางสาว กรรณิการ์ โมลาขาวผู้บริหาร
3นาย ปริญญา ภูทองโปงเจ้าหน้าที่สายบริหาร
4นาย ทรงพล วิถีอุตสาหกรรม
5นาย นครินทร์ ทองสอดแสงอุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย นนทสาร คุ้มเลาปวช.
2นาย อนุชา เกตุแผงปวช.
3นาย อิทธิมนต์ ภูดีปวส.

วิทยาลัยเทคนิคเขาวง

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาการออกแบบ และสร้างพัดลมอัตโนมัติ ปรับความเร็วด้วยอุณหภูมิควบคุมโดยไมโครคอนโทรลเลอร์ จากการทดลองใช้พัดลมอัตโนมัติ ปรับความเร็วด้วยอุณหภูมิ พบว่าสามารถทำงานได้ตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ อย่างถูกต้องตามสภาวะแวดล้อม ซึ่งจะมีด้วยกันอยู่ 2 โหมด คือโหมด Manual และ Auto ซึ่งโหมด Manual จะทำการปรับความเร็วพัดลมโดยผู้ใช้งาน ส่วนโหมด Auto จะปรับความเร็วตามอุณหภูมิ ถ้าอุณหภูมิสูงขึ้นพัดลมก็จะหมุนเร็วขึ้น และถ้าอุณหภูมิต่ำลงความเร็วของพัดลมก็จะลดลงตามลำดับ

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

1. สามารถเปิด-ปิดพัดลมได้หากอุณหภูมิลดต่ำลงตามที่ตั้งค่าไว้ได้
2. สามารถปรับระดับความเร็วของพัดลมได้ตามอุณหภูมิ
1. ได้เพื่อออกแบบสร้างชุดควบคุมอุณหภูมิพัดลมที่ใช้งานได้จริง
2. ช่วยประหยัดพลังงานไฟฟ้าและเพิ่มความสะดวกสบายให้แก่ผู้ใช้งาน
3. เพื่อเป็นการขยายโอกาสให้นักเรียน นักศึกษา ได้คิดค้นและพัฒนาสิ่งประดิษฐ์ด้านการ
ผลิตพลังงาน และการใช้พลังงานอย่างคุ้มค่า