ชุดควบคุมเครื่องรดน้ำอัตโนมัติผ่านระบบเครือข่ายไร้สาย

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1ว่าที่ ร.ต. วิษณุ ภูผิวฟ้าพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
2นาง กิ่งผกา กองพลพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
3นางสาว จิราภัทร วนาสันเทียะพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
4นางสาว ดวงจันทร์ ศิริอามาตย์พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว พุทธชาติ สีภูธรปวช.
2นางสาว น้ำฝน แก้วสิปวช.
3นางสาว กมวรรณ สุมงคลปวช.
4นาย ยุรนันท์ สีม่วงปวช.
5นาย ปฏิภาน สีตาแสงปวช.

วิทยาลัยการอาชีพกระนวน

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมซอฟต์แวร์และสมองกลฝังตัว

บทคัดย่อ

เมื่อมีการกดสวิทช์ Start เซนเซอร์จะทำการอ่านค่าความชื้นจากเซนเซอร์และจะทำการแสดงผลผ่านหน้าจอ LCD และแสดงผลผ่านโปรแกรม Blynk เมื่อมีการสั่งงานให้ปั๊มน้ำทำงาน หรือสั่งปั๊มน้ำหยุดทำงาน พบว่า สามารถสั่งงานได้จริงทุกประการ เมื่อมีการสั่งงานให้ทำงานในโหมดอัตโนมัติ สั่งปั๊มน้ำหยุดทำงาน พบว่า สามารถสั่งงานได้ตามเงื่อนไขของค่าความชื้นที่ตั้งไว้จริงทุกประการ เมื่อมีการสั่งงานให้ทำงานในโหมดการตั้งเวลา สั่งปั๊มน้ำหยุดทำงาน พบว่า สามารถสั่งงานได้ตามเงื่อนไขของเวลาที่ตั้งไว้จริงทุกประการ

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

ชุดควบคุมเครื่องรดน้ำอัตโนมัติผ่านระบบเครือข่ายไร้สาย สามารถใช้งานได้จริงและนำไปประยุกต์ใช้ในงานเกษตรกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถใช้งานได้จริงและนำไปประยุกต์ใช้ในงานเกษตรกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยการออกแบบให้สามารถอ่านค่าความชื้นในดินได้ และสามารถสั่งการเปิด ปิด ปั๊มน้ำได้ตามตั้งการ เพื่อให้ง่ายต่อการใช้งานและสามารถใช้ได้กับพืชเกือบทุกชนิด อีกทั้งยังสามารถตั้งเวลาในการทำงานได้อีกด้วย
ชุดควบคุมเครื่องรดน้ำอัตโนมัติผ่านระบบเครือข่ายไร้สาย สามารถใช้งานได้จริงและนำไปประยุกต์ใช้ในงานเกษตรกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ