ล็อคเกอร์อัจฉริยะ (IP-Smart Locker)

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย จักรพงษ์ ต่อโชติพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
2นาย อิสระ วรนามพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
3นาย สุริยา มาสงค์อุตสาหกรรม
4นาย ธนาวุฒิ พรมมาอุตสาหกรรม
5ดร. ธิปดิ์ ภาสว่างอุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว พิมพิชา นนพิภักดิ์ปวช.
2นาย อนุกูร จำปาวงค์ปวช.
3นาย ณัฐนนท์ ศรีทนนางปวส.
4นาย นพสรณ์ จิตร์แสวงปวส.
5นางสาว ธัญจิรา อนุนิวัติ์ปวส.
6นางสาว วิไลวรรณ แพงชารีปวส.

วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมซอฟท์แวร์และสมองกลฝังตัว

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อออกแบบและสร้างระบบควบคุมล็อคเกอร์อัจฉริยะ ให้ผู้ใช้งานสามารถเช่าพื้นที่ในการเก็บรักษาทรัพย์สินหรือสิ่งของมีค่า ซึ่งจะสามารถระบุตัวตนของผู้ใช้งานได้ 2) เพื่อพัฒนาทักษะในการเขียนโปรแกรมสั่งงานอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ 3) ศึกษาความพึงพอใจต่อการทดลองใช้งานระบบ ผู้วิจัยได้เลือกกลุ่มตัวอย่างได้แก่ ครู บุคลากรทางการศึกษา ผู้ประกอบธุรกิจ นักเรียนนักศึกษา และบุคคลทั่วไปที่อาศัยอยู่ในจังหวัดร้อยเอ็ด โดยวิธีการสุ่มตัวอย่างอย่างง่าย จำนวน 60 คน ซึ่งผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจโดยรวมมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.03 อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาแบบสอบถามความพึงพอใจพบว่า สามารถพัฒนาระบบสู่การประกอบธุรกิจได้ ซึ่งมีค่าเฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ 4.53

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

ระบบควบคุมล็อคเกอร์อัจฉริยะ ได้พัฒนาขึ้นเพื่อควบคุมการเก็บรักษาทรัพย์สินหรือสิ่งของมีค่าที่ผู้ใช้งานมาฝากให้มีความปลอดภัย ใช้เทคโนโลยีการสแกน QR-code ในการเปิด-ปิดล็อคเกอร์ ซึ่งผู้ใช้งานจะต้องลงทะเบียนระบุตัวตน และเลือกจองพื้นที่ฝากของด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ และมีระบบสมองกลในการควบคุมการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ
1. สามารถควบคุมล็อคเกอร์อัจฉริยะ (IP-Smart Locker) ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มีความปลอดภัย
2. สามารถพัฒนาเทคโนโลยีไปใช้ในการเช่าพื้นที่ฝากของสู่การประกอบธุรกิจ
3. สามารถพัฒนาทักษะการเขียนโปรแกรมควบคุมอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ให้มีประสิทธิภาพ