หงส์ฟ้าจากใบยางพารา

วิทยาลัยการอาชีพกระนวน

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านหัตถศิลป์

บทคัดย่อ

หงส์ฟ้าจากใบยางพารา จัดทำขึ้นเพื่อประดิษฐ์หงส์ฟ้าจากใบยางพารา เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์และสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นของชุมชน เพื่อพัฒนากระบวนการคิดและสนับสนุนให้เกิดการเรียนรู้พัฒนาทักษะในการประดิษฐ์หงส์ฟ้าจากใบยางพาราให้เป็นผลิตภัณฑ์เชิงพาณิชย์ และเพื่อใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ สร้างงานสร้างรายได้ให้กับตนเองและครอบครัว ขอบเขตในการวิจัย ใช้ใบยางพาราเป็นองค์ประกอบหลักในการประดิษฐ์หงส์ฟ้า ผู้วิจัยใช้หงส์ฟ้าจากใบยางพาราในการประดิษฐ์ครั้งนี้เฉพาะเจาะจงกลุ่มนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ชมรมดนตรีและศิลปะพื้นบ้านของวิทยาลัยการอาชีพกระนวน จำนวน 40 คน เป็นกลุ่มตัวอย่าง

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

สิ่งประดิษฐ์ หงส์ฟ้าจากใบยางพารา ผู้คิดค้นใช้ความประณีต ความอดทน ใช้สมาธิในการออกแบบสิ่งประดิษฐ์ ผู้คิดค้นมีความคิดสร้างสรรค์ในการจัดทำสิ่งประดิษฐ์ดี และใช้ความถนัด ความชื่นชอบของแต่ละคนสื่อออกมาในการทำเป็นสิ่งประดิษฐ์ ฝึกการเป็นนักออกแบบ สามารถนำทักษะที่ได้จากการจัดทำสิ่งประดิษฐ์มาบูรณาการในการเรียนการสอนได้และหลังจากที่ผู้คิดค้นจัดทำสิ่งประดิษฐ์แล้วผลปรากฏว่า
1. ผู้คิดค้นมีความคิดสร้างสรรค์ กล้าแสดงออกที่จะทำ/ออกแบบการจัดทำชิ้นงาน
2. ผู้คิดค้นใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และรู้จักการแก้ปัญหาได้ด้วยตนเอง
3. ผู้คิดค้นพัฒนากระบวนการคิดและสนับสนุนให้เกิดการเรียนรู้พัฒนาทักษะในการประดิษฐ์ของที่ระลึกให้เป็นผลิตภัณฑ์เชิงพาณิชย์
1. ได้ผลิตภัณฑ์หงส์ฟ้าจากใบยางพารา
2. พัฒนากระบวนการคิดและสนับสนุนการเรียนรู้พัฒนาทักษะในการประดิษฐ์หงส์ฟ้าจากใบยางพารา ให้เป็นผลิตภัณฑ์เชิงพาณิชย์
3. ส่งเสริมการอนุรักษ์และสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นของชุมชน
4. เป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ สร้างงานรายได้ให้กับตนเองและครอบครัว
5. เป็นการกระตุ้นความคิดสร้างสรรค์/กล้าแสดงออก และเป็นการหารายได้ระหว่างเรียน

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาง อุไรวรรณ คำภูสามัญ
2นางสาว มารศรี เลพลสามัญ
3นางสาว ดวงใจ ทองโพธิ์ลูกจ้างทั่วไป

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว สุพรรษา บุญจันทร์ปวช.
2นาย พิระชา สมปัญญาปวช.
3นางสาว ธัญญารักษ์ แก้ววังชัยปวช.