ตู้ล็อคเกอร์สำนักงาน 2 in 1

วิทยาลัยเทคนิคระนอง

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมซอฟต์แวร์และสมองกลฝังตัว

บทคัดย่อ

ปัญหาส่วนใหญ๋พบว่า 1.ปัญหาความไม่ปลอดภัยของทรัพย์สิน 2.การลืมกุญแจ และ 3.การบริหารจัดการ ติดตามและตรวจสอบจากฝ่ายบริหาร ทำให้เกิดการนำเทคโนโลยีโทรศัพท์มือถือระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ได้มีการประยุกต์ใช้งาน และการเขียนแอพพลิเคชั่นบนมือถือแอนดรอยด์เพื่อควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ ตู้ล็อกเกอร์สำนักงาน 2in1 หลักการทำงานโดยจะแบ่งโปรแกรมเป็น 3 ส่วนคือ 1.โปรแกรมในส่วนของบอร์ดคอลโทลเลอร์ และ 2.แอพพลิเคชั่นบนมือถือระบบแอนดรอยด์ในส่วนของแอนดรอยด์นั้นจะแบ่งย่อยเป็น 2 แอพพลิเคชั่นคือ 1.แอพพลิเคชั่นสำหรับเจ้าหน้าที่จะมีลักษณะเป็นการใส่รหัสระบบล็อกกุญแจให้ตรงกับตู้ที่ได้ทำการลงทะเบียนไว้ 2.แอพพลิเคชั่นสำหรับผู้ดูแลซึ่งจะเป็นแอพพลิเคชั่นที่ได้ทำการกำหนดรหัสไว้ทุกตู้และสามารถปลดล็อกได้ทุกตู้สำนักงาน 3.ระบบสแกนลายนิ้วมือ สำหรับผู้ดูแลฝ่ายบริหารและผู้ใช้งานภายในสำนักงาน ระบบสแกนลายนิ้วมือนี้สามารถบันทึกลายนิ้วมือได้สูงสุด 127 นิ้วต่อตู้

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

ตู้ล็อกเกอร์สำนักงาน 2in1 ใช้แอพพลิเคชั่นบนมือถือระบบแอนดรอยด์สำหรับเจ้าหน้าที่จะมีลักษณะเป็นการใส่รหัสระบบล็อกกุญแจให้ตรงกับตู้ที่ได้ทำการลงทะเบียนไว้ 2.แอพพลิเคชั่นสำหรับผู้ดูแลซึ่งจะเป็นแอพพลิเคชั่นที่ได้ทำการกำหนดรหัสไว้ทุกตู้และสามารถปลดล็อกได้ทุกตู้สำนักงาน 3.ระบบสแกนลายนิ้วมือ สำหรับผู้ดูแลฝ่ายบริหารและผู้ใช้งานภายในสำนักงาน ระบบสแกนลายนิ้วมือนี้สามารถบันทึกลายนิ้วมือได้สูงสุด 127 นิ้วต่อตู้
จะได้มีที่จัดเก็บเอกสาร วัสดุสำนักงาน อุปกรณ์ เครื่องมือต่างๆ รวมถึงทรัพย์สินที่มีค่า ทำให้เกิดการนำเทคโนโลยีโทรศัพท์มือถือระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์และระบบสแกนลายนิ้วมือมาประยุกต์ใช้งานในชีวิตประจำวัน

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย สุพจน์ กุลวานิชไชยนันท์อุตสาหกรรม
2นาย เชษฐดนัย คล้ายสิงห์โตอุตสาหกรรม
3นาย นพดล มัธยัสถ์อุตสาหกรรม
4นาย กฤติน เสือนาคอุตสาหกรรม
5นางสาว นันท์กมล ศรณรินทร์อุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย อภิสิทธิ์ ไกรลาศปวส.
2นาย บรรณสรณ์ สมทบปวส.
3นาย อนรรฆ ฐานสันโดษปวส.