โคมไฟรีโมท

วิทยาลัยการอาชีพบำเหน็จณรงค์

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต

บทคัดย่อ

เนื่องจากปัจจุบันประชาชนทั่วไปมีการใช้ไฟฟ้าในทุกครัวเรือน การใช้งานของดวงโคมนั้นจะเห็นได้ว่าส่วนใหญ่ในการใช้งานจะทำการเปิด-ปิดโคมไฟฟ้าจากสวิตช์ ซึ่งการเปิด-ปิดจากสวิตช์นั้นจะต้องเดินมาเปิด-ปิดที่สวิตช์ที่อยูที่ผนัง ในการปิดนั้นอาจจะทำได้ง่ายเพราะยังมีแสงสว่างอยู่ แต่การเปิดนั้นอาจจะทำให้เกิดอันตรายจากการเดินมาเปิดได้ เนื่องจากไม่มีแสงสว่าง หรือในการเข้ามาบริเวณบ้านอาจจะมีสัตว์มีพิษหรือโจรผู้ร้ายแอบซ่อนอยู่ซึ่งเราไม่สามารถเห็นได้ในที่มืด หรือในการติดตั้งโคมไฟไว้ที่นอกบริเวณบ้านที่ไม่ต้องการเปิดไฟไว้ตลอดเวลาก็สามารถสั่งงานการเปิด-ปิดได้

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

ใช้ในการเปิด-ปิดได้ในระยะไกล ซึ่งจะช่วยในการเปิด-ปิดทำได้ง่ายขึ้น ปลอดภัยต่อชีวิตมากยิ่งขึ้น ในกรณีที่รีโมทคอนโทรลหาย หรือลืมสามารถใช้งานโคมไฟได้ด้วยสวิตช์
ใช้ในการเปิด-ปิดได้ในระยะไกล มีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น และสะดวกในการใช้งาน

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นางสาว ลัดดา เทียมรัตน์อุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย ภูวมินทร์ ประสานจิตต์ปวช.
2นาย กฤษณะ แก่นร้านหญ้าปวช.
3นาย มณฑล เลียงผาปวช.
4นาย ทองพรรษา วงศ์ซปวช.
5นาย สุมิตร ชุมทองหลางปวช.
6นาย ภาคิน นวลปะโคปวช.
7นาย รังสรรค์ กิ่งข่อยกลางปวช.
8นาย เกียรติศักดิ์ ปติเกปวส.
9นางสาว พอหทัย หอพิกลางปวส.
10นาย วัชรินทร์ สำราญปวส.