เครื่องทำน้ำเย็นพลังงานแสงอาทิตย์

วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน

บทคัดย่อ

การวิจัยการสร้างเครื่องทำน้ำเย็นพลังงานแสงอาทิตย์ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1. สร้างเครื่องทำน้ำเย็นพลังงานแสงอาทิตย์ 2. เพื่อหาความพึงพอใจของผู้ใช้เครื่องทำน้ำเย็นพลังงานแสงอาทิตย์ โดยสามารถวิเคราะห์ได้จากเครื่องมือในการวิจัย ดังนี้1)การวิเคราะห์ค่าดัชนีความสอดคล้องของผู้เชี่ยวชาญที่มีต่อเครื่องทำน้ำเย็นพลังงานแสงอาทิตย์ จากรายการประเมิน 10 รายการประเมิน ผลมีค่า IOC เท่ากับ 0.75 ซึ่งสามารถสรุปได้ว่า อุปกรณ์มีความพึงพอใจ สามารถใช้เป็นเครื่องมือในงานวิจัยได้และ2) การวิเคราะห์ค่าความพึงพอใจของผู้ใช้ที่มีต่อเครื่องทำน้ำเย็น พลังงานแสงอาทิตย์ ซึ่งมีรายการประเมิน 10 รายการประเมินมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.60 ซึ่งสามารถสรุปได้ว่า เครื่องทำน้ำเย็นพลังงานแสงอาทิตย์ที่สร้างขึ้นมีความพึงพอใจในระดับดีมาก

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

คุณลักษณะ: เครื่องทำน้ำเย็นพลังงานแสงอาทิตย์ใช้หลักการผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์
เพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าส่งไปประจุยังแบตเตอรี่ และจ่ายกระแสไฟฟ้าให้กับเครื่องทำน้ำเย็นที่มีมอเตอร์คอมเพรสเซอร์
โดยใช้แหล่งจ่ายพลังงานไฟฟ้ากระแสตรง ทำให้เกิดความเย็นและทำการแลกเปลี่ยนอุณหภูมิความร้อนภายในถังเก็บน้ำ
ส่งผลให้น้ำมีความเย็นเนื่องจากอุณหภูมิน้ำต่ำลง หรือหากการรผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ลดลง
เครื่องทำน้ำเย็นพลังงานแสงอาทิตย์สามารถสลับเปลี่ยนการใช้พลังงานแสงอาทิตย์
เป็นไฟฟ้ากระแสสลับที่ใช้ภายในบ้านได้
1. ได้เครื่องทำน้ำเย็นพลังงานแสงอาทิตย์ จำนวน 1 ชิ้น
2. ลดปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากการใช้และผลิตพลังงาน
3. ลดค่าใช้จ่ายจากการใช้พลังงานไฟฟ้าในชีวิตประจำวัน
4. พื้นที่ชนบทที่ไม่มีระบบสายส่งไฟฟ้า สามารถมีเครื่องทำน้ำเย็นพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อใช้การบริโภคได้

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย เสกสิทธิ์ แพชัยภูมิอุตสาหกรรม
2นางสาว จารุวรรณ บุญแก้วลูกจ้างทั่วไป

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว อพิณญา เขียวค้าปวช.
2นาย วรวิช หาญรบปวช.
3นาย ชัยพิพัฒน์ พลมณีปวช.