ระบบควบคุมอุณหภูมิห้องแม่ข่ายกลาง (Server Room)

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย สุธีร์ แบนประเสริฐอุตสาหกรรม
2นางสาว ปาริฉัตร์ สุขเจริญอุตสาหกรรม
3นาย จำนง พรหมแท่นอุตสาหกรรม
4นาง เบ็ญจวรรณ์ บุญเสวตรอุตสาหกรรม
5นาย พีรพงษ์ หงษ์โตอุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย ศุภกฤต ขาวมีวงษ์ปวช.
2นาย ศิริชัย บุญมีปวช.
3นางสาว วรพร อยู่นันต์ปวช.
4นาย ภีมพนธ์ พรหมแท่นปวช.
5นาย ภาณุภพ ดอกรังกูลปวส.
6นาย ภูริฑัต งามเหมาะปวส.
7นาย มนต์มนัส เผ่าพงษ์ปวส.
8นาย วสันต์ จี้ลี้ปวส.
9นาย ธนสรณ์ อ่อนอินทร์ปวส.
10นาย วาที เหลากลางปวส.

วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมซอฟต์แวร์และสมองกลฝังตัว

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาประสิทธิภาพการใช้งานระบบควบคุมอุณหภูมิห้องแม่ข่ายกลาง ของครูและบุคลากร วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี และเพื่อนาผลการศึกษามาปรับปรุงระบบควบคุมอุณหภูมิห้องแม่ข่ายกลาง ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ประชากร คือ ครูและบุคลากร วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี จำนวน 80 คน กลุ่มตัวอย่าง คือ ครูและบุคลากร วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี จำนวน 40 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสำรวจความพึงพอใจการใช้งานสิ่งประดิษฐ์ ระบบควบคุมอุณหภูมิห้องแม่ข่ายกลาง สถิติที่ใช้ในงานวิจัย ใช้สูตรทางสถิตคือการหาค่าร้อยละและค่าเฉลี่ย ผลการศึกษาพบว่า ระบบควบคุมอุณหภูมิห้องแม่ข่ายกลาง ที่สร้างขึ้น เมื่อนาไปทดสอบประสิทธิภาพการใช้งาน สามารถทางานตรงตามสมมุติฐานที่วางไว้

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

สามารถควบคุมการทำงานของเครื่องปรับอากาศ ได้จำนวน 2 เครื่อง ให้ทำงานสลับกัน ทุกๆ 4 ชั่วโมง และแจ้งเตือนผ่าน Line ในกรณีที่เกิดสภาวะที่อุณหภูมิภายในห้องแม่ข่ายสูงเกินไป นอกจากนี้ยังสามารถเปิดดูอุณหภูมิปัจจุบันหรือย้อนหลังผ่านเว็บแอพพลิเคชั่น เพื่อตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานของเครื่องปรับอากาศ
ช่วยแจ้งเตือนอุณหภูมิผ่าน Line ในกรณีที่อุณหภูมิภายในห้องแม่ข่ายสูงเกินไป สามารถเข้าถึงอุณหภูมิปัจจุบัน หรือย้อนผ่านเว็บแอพพลิเคชั่น ควบคุมการทำงานของเครื่องปรับอากาศสลับกัน ทุก ๆ 4 ชั่วโมง