เครื่องตรวจสอบหัวฉีดแก๊สโซลีน

วิทยาลัยเทคนิคกาญจนบุรี

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ

บทคัดย่อ

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาประสิทธิภาพการทำงานของเครื่องตรวจสอบหัวฉีดแก๊สโซลีนรวมทั้งประสิทธิผลจากความพึงพอใจของผู้ทดลองใช้ ประชากรคือช่างผู้ชำนาญงาน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือถ้วยตวง แบบบันทึก และแบบประเมินผล ค่าสถิติที่ใช้คือร้อยละ และตามมาตราส่วนลิเกิรท์ ผลการวิจัยพบว่าเครื่องตรวจสอบหัวฉีดแก๊สโซลีนมีประสิทธิภาพอยู่ในระดับดี สำหรับการหาประสิทธิผลพบว่าภาพรวมผู้ประเมินมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ข้อเสนอแนะคือ ควรทำการศึกษาถึงลักษณะของฝอยละอองของหัวฉีดเชื้อเพลิงแก๊สโซลีน

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

สามารถใช้ตรวจสอบหัวฉีดเครื่องยนต์แก๊สโซลีนได้หลายรุ่น ปรับการยกของหัวฉีดได้ ปรับแรงดันน้ำมันเชื้อเพลิงได้ ดูปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิงที่ฉีดออกมาได้ และไม่ทำให้หัวฉีดเกิดความเสียหาย
พัฒนาใหม่เป็นรุ่น i-Service 2 Pro ซึ่งย่อมาจาก
i คือ Injector (หัวฉีด),
2 คือ Two in One (2 อย่างใน 1 เครื่อง) 1.Injector Testing (ทดสอบหัวฉีด) 2.Injector Cleaning (ทำความสะอาดได้ทั้งภายนอกและภายในหัวฉีด)
Pro คือ Projector to Screen 40 times (ขยายภาพการฉีดเชื้อเพลิง 40 เท่าขึ้นหน้าจอ)
ใช้บริการหัวฉีดเครื่องยนต์แก๊สโซลีน

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย รัชศักดิ์ สระทองอ่อนอุตสาหกรรม
2นาย วัลลภ มากมีอุตสาหกรรม
3นาย พินิต แก้วพระอุตสาหกรรม
4นาย กิตติพงษ์ ตันติศุภชัยอุตสาหกรรม
5นาย ศตวรรษ พรไชยอุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย วรพล ปลื้มโต๊ะสะอาดปวช.
2นาย ณัฐวุฒิ นิลโอโลปวช.
3นางสาว กัลยรัตน์ ระวังดีปวช.
4นาย ณภฎิษฐ์ ใจดีปวช.
5นาย ธีรภัทร หวองเจริญพานิชปวช.
6นาย ภัทรพล เฉลิมสิริมงคลปวช.
7นาย เจษฎากรณ์ ยางสง่าปวช.
8นาย ธเนศ อุบลรัตน์ปวช.
9นาย นพดล ด้วงปลีปวส.
10นาย สมชาย สิทธิวงศ์ษาปวส.