เครื่องตรวจสอบหัวฉีดแก๊สโซลีน

วิทยาลัยเทคนิคกาญจนบุรี

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ

บทคัดย่อ

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาประสิทธิภาพการทำงานของเครื่องตรวจสอบหัวฉีดแก๊สโซลีนรวมทั้งประสิทธิผลจากความพึงพอใจของผู้ทดลองใช้ ประชากรคือช่างผู้ชำนาญงาน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือถ้วยตวง แบบบันทึก และแบบประเมินผล ค่าสถิติที่ใช้คือร้อยละ และตามมาตราส่วนลิเกิรท์ ผลการวิจัยพบว่าเครื่องตรวจสอบหัวฉีดแก๊สโซลีนมีประสิทธิภาพอยู่ในระดับดี สำหรับการหาประสิทธิผลพบว่าภาพรวมผู้ประเมินมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ข้อเสนอแนะคือ ควรทำการศึกษาถึงลักษณะของฝอยละอองของหัวฉีดเชื้อเพลิงแก๊สโซลีน

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

สามารถใช้ตรวจสอบหัวฉีดเครื่องยนต์แก๊สโซลีนได้หลายรุ่น ปรับการยกของหัวฉีดได้ ปรับแรงดันน้ำมันเชื้อเพลิงได้ ดูปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิงที่ฉีดออกมาได้ และไม่ทำให้หัวฉีดเกิดความเสียหาย
ใช้ตรวจสอบความเสียหายของหัวฉีดเครื่องยนต์แก๊สโซลีน

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย รัชศักดิ์ สระทองอ่อนอุตสาหกรรม
2นาย วัลลภ มากมีอุตสาหกรรม
3นาย พินิต แก้วพระอุตสาหกรรม
4นาย กิตติพงษ์ ตันติศุภชัยอุตสาหกรรม
5นาย ศตวรรษ พรไชยอุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย วรพล ปลื้มโต๊ะสะอาดปวช.
2นาย ณัฐวุฒิ นิลโอโลปวช.
3นางสาว กัลยรัตน์ ระวังดีปวช.
4นาย ณภฎิษฐ์ ใจดีปวช.
5นาย ธีรภัทร หวองเจริญพานิชปวช.