คุกกี้มันเทศ

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาง วาสนา สุเทียบตะวันคหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย ตะวัน สุมหิรัญปวช.
2นางสาว กันตนา คะรัมย์ปวส.

วิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร

บทคัดย่อ

ผลงานสิ่งประดิษฐ์คุกกี้มันเทศเกิดจากการศึกษาค้นคว้าหาความรู้ด้านอาหารและโภชนาการที่เกี่ยวข้องกับการทำเบเกอรี่ประเภทคุกกี้และการพัฒนาส่วนผสม กระบวนการผลิต รูปลักษณ์ รสชาติและบรรจุภัณฑ์ เพื่อการเปลี่ยนแปลงให้ทันต่อเทคโนโลยีในปัจจุบัน โดยคณะผู้วิจัยได้นำความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ ที่ได้รับจากการศึกษาในรายวิชาที่เกี่ยวกับอาหารและโภชนาการ มาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้วยการใช้หลักการทำอาหารที่มุ่งเน้นความพึงพอใจของผู้บริโภคด้านรูปลักษณ์ รสชาติและบรรจุภัณฑ์เป็นสำคัญ การพัฒนาคุณลักษณะของผลิตภัณฑ์คุกกี้มันเทศ มีผลความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่างที่มีต่อคุณลักษณะของคุกกี้มันเทศ คิดเป็นร้อยละ 95.00 มีค่าเฉลี่ย 4.75 มีระดับความพึงพอใจในระดับมากที่สุด ในกระบวนการสู่แผนธุรกิจการผลิตเพื่อจำหน่าย ซึ่งมีแนวโน้มต่อการผลิตเพื่อจำหน่ายในชุมชนตามแผนธุรกิจได้อย่างดี

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

1. เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการพัฒนา ปรับปรุงตามความพึงพอใจของผู้บริโภค
2. มีรูปลักษณ์น่าสนใจ รสชาติแปลกใหม่ บรรจุภัณฑ์สะอาด สวยงาม
3. เป็นอาหารปลอดภัย จำหน่ายได้ในชุมชน สามารถสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้
เป็นอาหารบำรุงสุขภาพ ช่วยในการต่อต้านมะเร็ง