ตู้เช็คยอดเงินบริจาคอัจฉริยะ

วิทยาลัยเทคนิคสิงห์บุรี

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมซอฟท์แวร์และสมองกลฝังตัว

บทคัดย่อ

ปัจจุบันการทำบุญของวัดหลายแห่งจะมีรูแบบที่คล้ายคลึงกันคือ โดยทุกกิจกรรมย่อมมีตู้บริจาคตั้งอยู่ใกล้เคียง รองรับศรัทธาที่ เป็นตัวเงินจากสาธุชนที่มาเยี่ยมเยือน ซึ่งตู้บริจาคเงินมีมากมายหลายขนาด มีรูปแบบและทำจากวัสดุแตกต่างกันออกไป แต่ปัญหาที่เกิดขึ้นคือ เจ้าอาวาสหรือผู้ดูแลตู้บริจาคจะไม่สามารถทราบเลยว่าจำนวนเงินที่อยู่ภายในตู้รับบริจาคนั้นมีจำนวนมากน้อยเพียงใด จะรู้ว่าจำนวนยอดบริจาคภายในตู้ได้ก็ต่อเมื่อเปิดตู้นำเงินออกมานับ จากที่กล่าวมาข้างต้น กลุ่มผู้วิจัยจึงได้จัดทำ ตู้เช็คยอดเงินบริจาคอัจฉริยะขึ้น เพื่อเช็คจำนวนยอดเงินทั้งหมดภาย ในตู้บริจาคโดยไม่ต้องเสียเวลามานับเงินทุกครั้งทุกตู้ที่ทำการเปิดตู้บริจาค เพิ่มความสะดวกในการดูแลและง่ายต่อการ ตรวจเช็คจำนวนยอดเงินภายในตู้บริจาคได้โดยไม่ต้องเปิดตู้บริจาคออกมานับเงินภายในตู้บริจาค

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

1. ตู้เช็คยอดเงินบริจาคอัจฉริยะสามารถนับจำนวนเหรียญ 1 บาท เหรียญ 2 บาท เหรียญ 5 บาท เหรียญ 10 บาท ได้
2. ตู้เช็คยอดเงินบริจาคอัจฉริยะสามารถนับจำนวนธนบัตร 20 บาท 50 บาท 100 บาท 500 บาท และ 1,000 ได้
3. ตู้เช็คยอดเงินบริจาคอัจฉริยะสามารถเก็บข้อมูลยอดการบริจาคเงินได้นานถึง 1 ปี
1. ตู้เช็คยอดเงินบริจาคอัจฉริยะสามารถลดปัญหาการทุจริตเงินบริจาคของวัดได้
2. ตู้เช็คยอดเงินบริจาคอัจฉริยะช่วยอำนวยความสะดวกสำหรับผู้ดูแลตู้บริจาคในการตรวจเช็คจำนวนยอดเงินบริจาคได้อย่างดี

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย มรกต กองอินทร์อุตสาหกรรม
2นาย ณรงค์ศักดิ์ แสงเงินอุตสาหกรรม
3นาย ปรารถนา ราชสุภาอุตสาหกรรม
4นาย ฉัตรดนัย เสนีย์วงศ์ ณ อยุธยาอุตสาหกรรม
5นาย พุฒิพงศ์ อยู่คงอุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย อภิศักดิ์ กล้ารอญปวส.
2นาย ณัฐพล นางคำปักดีปวส.
3นางสาว สุภัค สัญชาตเจตน์ปวส.
4นาย ชาคริตฐ์ รัตนวงศ์จันทร์ปวส.
5นาย ยุทธนา เหมือนวงษ์ปวส.
6นาย ชิษณุพงศ์ ฉิมวงค์ขอมปวส.
7นาย ปุณพัฒน์ หนักเพ็ชร์ปวส.
8นาย พีรพัฒน์ มากำชัยปวส.
9นาย ปฏฺิภาณ ช้างพึ่งปวส.
10นาย ภควัต เลิศพรวิเศษปวส.