อุปกรณ์สวมใส่ผ้าอ้อมสำเร็จรูป

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นางสาว ทิพย์สุดา แน่นอุดรพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
2นาย ปรากราณ ด้วงนิลพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
3นางสาว กชพรรณ สังข์น้อยสามัญ
4นาย ทศพล ภูอาศัยอุตสาหกรรม
5นาย สมชาย บัวสิงห์อุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย กิตติพัฒน์ พรมอินปวช.
2นาย ชัชวาล ดาผาปวช.
3นาย ดิเรก ชมภูศอปวช.
4นาย ธนากร สุภาพปวช.
5นางสาว ชนิตรา โนดไธสงปวช.
6นางสาว ชุติมา ชุ่มเสนาปวช.
7นางสาว ธันย์ชนก ชะตารัมย์ปวช.
8นางสาว สาวิกา เปรียบสมปวช.
9นางสาว มณีรัตน์ แดงชำรัมย์ปวช.
10นางสาว สมฤทัย กิ่งคำปวช.

วิทยาลัยเทคนิคคูเมือง

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต

บทคัดย่อ

ในปัจจุบันได้มีผ้าอ้อมสำเร็จรูปสำหรับเด็กแต่ละช่วงวัยให้เลือกสรรมากมายหลายรูปแบบโดยมีการออกแบบมาให้ เหมาะสมกับเด็กในแต่ละช่วงวัยและแต่ละช่วงเวลาให้เหมาะสมกับกิจกรรมของเด็กมากขึ้น จึงเป็นเรื่องยากสำหรับ การสวมใส่ผ้าอ้อมสำเร็จรูปสำหรับเด็กอายุ 1-3 ขวบ เนื่องจากเด็กมีการเคลื่อนไหวมากขึ้น อาทิเช่น การดิ้น การบิดตัว และการวิ่ง เป็นต้น จึงส่งผลให้ขณะสวมใส่ผ้าอ้อมสำเร็จรูปเป็นไปด้วยความยากลำบาก และเป็นอุปสรรคมากสำหรับ ผู้ปกครอง ซึ่งอาจทำให้เกิดอันตรายขณะสวมใส่ผ้าอ้อมสำเร็จรูปได้ คณะผู้วิจัยจึงมีแนวคิดออกแบบและสร้างอุปกรณ์ สวมใส่ผ้าอ้อมสำเร็จรูปขึ้นมา เพื่อช่วยเพิ่มความสะดวกในการสวมใส่ผ้าอ้อมสำเร็จรูปและลดอันตรายขณะสวมใส่ได้

ประโยชน์ / คุณลักษณะ


1. เป็นอุปกรณ์ที่เพิ่มความสะดวกในการสวมใส่ผ้าอ้อมสำเร็จรูป
2. เป็นอุปที่ลดอันตรายขณะสวมใส่ผ้าอ้อมสำเร็จรูป