ระบบบริหารจัดการพัฒนาและควคุมพฤติกรรมผู้เรียน

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย ศุภชัย นาเมืองพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
2นางสาว หนึ่งฤทัย พรมุลาพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
3นางสาว สิริณา จำเริญบุญพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว พรทิพย์ เจียงวิเศษปวส.
2นางสาว จิตติมาภรณ์ หลักฐานปวส.
3นางสาว อรญา ปัดชาสุวรรณปวส.
4นางสาว จันทิมา สัมมิตรปวส.
5นางสาว สุพัตรา ดอนเจดีย์ปวส.
6นาย สหรัฐ แสนคำมีปวส.
7นาย ฉัตรชัย ภารชมภูปวส.

วิทยาลัยการอาชีพหนองกุงศรี

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมซอฟต์แวร์และสมองกลฝังตัว

บทคัดย่อ

เนื่องจากปัจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศมีบทบาทสำคัญในการดำเนินชีวิตของมนุษย์ในสังคมข้อมูลข่าวสารต่างๆสามารถเข้าถึงได้อย่างรวดเร็วปัญหาการที่ครูที่ปรึกษาขาดการดูแลนักเรียนนักศึกษาในที่ปรึกษาของตนเองครูที่ปรึกษามีการโยกย้ายงานมากขึ้นและบ่อยครั้งระบบริหารจัดการพัฒนาและควบคุมพฤติกรรมผู้เรียนได้ออกแบบขึ้นเพื่อให้สอดคล้องต่อการใช้งานในงานครูที่ปรึกษาโปรแกรมสามารถช่วยครูที่ปรึกษาได้อย่างรวดเร็วต่อการใช้งานด้วยการออกแบบโปรแกรมที่ทันสมัยสอดคล้องต่อการใช้งานจริงสามารถควบคุมพฤติกรรมเสี่ยงของผู้เรียนลดปัญหาการออกกลางคันปัญหาการทะเลาะวิวาทในสถานศึกษาอีกทั้งระบบงานออกแบบมาเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลนักเรียนนักศึกษาข้อมูลผู้ปกครองของนักเรียนนักศึกษาและการพัฒนาพฤติกรรมผู้เรียน

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

ระบบบริหารจัดการพัฒนาและควบคุมพฤติกรรมผู้เรียนสามารถเก็บรวมรวมข้อมูลได้หลากหลายรูปแบบ เช่น ข้อความ รูปภาพ เพื่อให้สอดคล้องต่อการใช้งาน อีกทั้งสามารถเก็บรวบรวมข้อมูลได้ ข้อมูลนักเรียนนักศึกษา ข้อมูลผู้ปกครอง ข้อมูลการประเมินการพัฒนาและควบคุมพฤติกรรมผู้เรียน โปรแกรมสามารถบันทึกข้อมูล ลบข้อมูล แก้ไขข้อมูล ค้นหาข้อมูลและออกรายงานข้อมูลต่างๆได้อย่างระเอียด
เพื่อพัฒนาทักษะด้านออกแบบซอฟต์แวร์ให้สอดคล้องต่อการใช้งาน
เพื่อเก็บข้อมูลนักเรียน นักศึกษา ผู้ปกครองของผู้เรียน และติดตามพฤติกรรมของผู้เรียนว่ามีภาวะเสียงต่อการออกกลางคันหรือไม่
เพื่อการพัฒนาและช่วยควบคุมพฤติกรรมผู้เรียน ในความควบคุมของครูที่ปรึกษา