อุปกรณ์ดันขาตั้งรถจักรยานยนต์

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย วัลลภ พันธ์สิงห์อุตสาหกรรม
2นาย ธราดล สุดคงอุตสาหกรรม
3นาย พงษ์ศักดิ์ ธงทองอุตสาหกรรม
4นาย วิกรม ดังก้องอุตสาหกรรม
5นาย นพพร กิจรุ่งพิพัฒน์อุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย ธนวันต์ พงษ์พิมพ์ปวช.
2นาย ธนวัฒน์ ไชยมูลปวช.

วิทยาลัยการอาชีพเขาย้อย

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต

บทคัดย่อ

ในการศึกษามีวัตถุประสงค์ของการศึกษาเพื่อลดปัญหาการเกิดอุบัติเหตุในการขับขี่รถจักรยานยนต์เพิ่มความปลอดภัยในการขับขี่รถจักรยานยนต์ และช่วยอำนวยความสะดวกในการลืมดันขาตั้งข้างรถจักรยานยนต์ก่อนขับขี่ โดยมีสมมุติฐานในการศึกษา คือ ความพึงพอใจของผู้ใช้งานที่มีต่ออุปกรณ์ดันขาตั้งรถจักรยานยนต์ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ประกอบด้วย นักเรียน นักศึกษา ครู และบุคลากรภายในวิทยาลัยฯ จำนวน 10 คน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาได้แก่ แบบสอบถามความพึงพอใจ ค่าสถิติที่ใช้ในการศึกษาคือ ค่าเฉลี่ย และการแจกแจงความถี่ ผลการศึกษาเป็นที่ยอมรับและมีประสิทธิภาพในการใช้งานดีมาก

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

-ช่วยอำนวยความสะดวก
ลดปัญหาการเกิดอุบัติเหตุในการขับขี่รถจักรยานยนต์ เพิ่มความปลอดภัยในการขับขี่รถจักรยานยนต์
และช่วยอำนวยความสะดวกในการลืมดันขาตั้งข้างรถจักรยานยนต์ก่อนขับขี่