สื่อการเรียนการสอนอัจฉริยะ

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาง เกศกนก หนูนาคพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
2นาง วิสนีย์ โยมศรีเคนพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
3นาย ยุทธนา หนูนาคพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
4นางสาว กมลทิพย์ บวรโมทพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
5นางสาว อรอนงค์ ปัญญวัฒน์วรกุลพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว พิมพิศา จำปาแดงปวช.
2นางสาว ภณิดา อัมพะวาปวช.
3นางสาว อังคณา สละไชปวช.

วิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมซอฟต์แวร์และสมองกลฝังตัว

บทคัดย่อ

การพัฒนาสื่อการเรียนการสอนอัจฉริยะครั้งนี้ เป็นการประมวลผลความรู้ของนักเรียนนักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ซึ่งการจัดการเรียนการสอนครูผู้สอนมอบหมายให้ทำโครงงาน ผู้พัฒนาโปรแกรมสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับการประยุกต์ใช้โปรแกรมนำเสนองานมาสร้างเป็นสื่อการเรียนการสอน เพื่อใช้ทบทวนความรู้และสามารถคัดแยกกลุ่มผู้เรียนได้ว่ามีความรู้เกี่ยวกับการเขียนโปรแกรมอยู่ในระดับใด

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

ใช้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ทั่วไป
1. ผู้เรียนใช้ทบทวนความรู้เกี่ยวกับการเขียนโปรแกรม
2. แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจมีสื่อการเรียนการสอนเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน