ระบบแจ้งเตือนผู้สูงอายุและผู้พิการหกล้ม

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นางสาว จุฑาพร สุขนิตย์พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
2นางสาว ขนิษฐา รัตนพันธ์พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
3นาง พรรณปพร คชเวชพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
4นาง โมกษา รัตนบุรีพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
5นาย ชนน เพชรอาวุธพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย อังศุธร อินทรสุวรรณปวส.
2นาย ธนชัย ทวีมาศปวส.
3นาย สุภัทรชัย สุวรรณแก้วปวส.
4นางสาว นันทยา เพชรอนันต์ปวส.
5นางสาว ณัฐริกา สามใหมปวส.

วิทยาลัยเทคนิคทุ่งสง

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมซอฟท์แวร์และสมองกลฝังตัว

บทคัดย่อ

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่ออำนวยความสะดวกในการช่วยเหลือผู้เหลือผู้สูงอายุและผู้พิการ 2.) เพื่อลดอาการบาดเจ็บที่รุนแรงและเสียชีวิตของผู้สูงอายุและผู้พิการ 3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจในระบบการแจ้งเตือนผู้สูงอายุและผู้พิการหกล้ม ปรากฏว่าพบผู้ตอบแบบประเมินเห็นลักษณะของข้อมูลในภาพรวม อยู่ในระดับดีมาก-(¯X- = -4.58 ,-S.D.- = -0.047)

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

ระบบแจ้งเตือนผู้สูงอายุและผู้พิการหกล้มมีประสิทธิภาพที่ดีและอีกทั้งลดอัตราอาการบาดเจ็บที่รุนแรงและเสียชีวิตได้ และอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ใกล้ชิด
1. สามารถอำนวยความสะดวกในการช่วยเหลือผู้สูงอายุและผู้พิการ
2. สามารถลดอาการบาดเจ็บที่รุนแรงและเสียชีวิตของผู้สูงอายุและผู้พิการ
3. สามารถศึกษาความพึงพอใจในระบบการแจ้งเตือนผู้สูงอายุและผู้พิการหกล้ม