เครื่องอัดกระถางต้นไม้

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย ภานุมาส ยะเครืออุตสาหกรรม
2นาย ชาญณรงค์ แช่มช้อยอุตสาหกรรม
3นาย สุรชัย ทันสมัยอุตสาหกรรม
4นาย นพดล วิพานิชอุตสาหกรรม
5นาย สุวิจักขณ์ ดวงแป้นอุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย นฤพล จุ้ยช่วยปวส.
2นาย สันชาย ไม่มีนามสกุลปวส.

วิทยาลัยการอาชีพกาญจนบุรี

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ

บทคัดย่อ

กระถางที่ใช้ในการเพาะชำกล้าไม้ในปัจจุบัน ส่วนใหญ่ทำมาจากพลาสติก เช่นกระถางพลาสติก ถุงเพาะชำ ที่ทำมาจาพลาสติก เป็นต้นเนื่องจากหาซื้อได้สะดวกเมื่อนำกล้าออกจากกระถางพลาสติกส่วนถุงเพาะชำพลาสติก หรือ กระถางพลาสติกที่ผ่านการใช้งานแล้ว จะกลายเป็นขยะและมักจะถูกทำลายโดยการเผาหรือการฝังกลบลงในดินดังนั้นจึงหาวิธีลดปริมาณการใช้กระถางหรือถุงเพาะชำที่ทำมาจากพลาสติกโดยการนำเอาส่วนที่เหลือจากการใช้ประโยชน์จากมะพร้าวซึ่งเหลือทิ้งเป็นจำนวนมากมาใช้ประโยชน์โดยการนำเอาส่วนที่เป็นขุยและเส้นใยมะพร้าวมาอัดขึ้นรูปเพื่อทำเป็นกระถางเพาะชำเพื่อทดแทนการใช้กระถางพลาสติกอีกทั้งยังเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรอีกด้วย

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

- ลดการใช้กระถางพลาสติกและถุงเพาะชำ
-เพิ่มมูลค่าให้กับขุยมะพร้าว
-เครื่องอัดกระถางต้นไม้จากขุยมะพร้าวที่ปรับปรุงและพัฒนามีศักยภาพใช้งานได้จริง
- ลดการใช้กระถางพลาสติกและถุงเพราะชำพลาสติก
-เพิ่มมูลค่าให้กับขุยมะพร้าว