ระบบวัดผลและประเมินผลปลายภาค วิทยาลัยการอาชีพปราสาท

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย ธีระ สุกใสพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
2นาย พหล เกิดสันเทียะพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
3นาง กันยกร ไหมพรมพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
4นางสาว จุฬารัตน์ ขันโสมพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
5นางสาว พุฒลักษณ์ ศรีพันธุ์พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย มนตรี ศรีสุขปวช.
2นาย ยศภัทร กาติ๊บปวช.
3นาย ชาญณรงค์ เพลินพร้อมปวช.
4นาย อภินัทธ์ บุญเนตรปวช.
5นาย วชิรญาณ เสาะสืบงามปวช.
6นางสาว พีรตา พรหมนุชปวช.
7นางสาว สุชาดา สุนครปวช.
8นางสาว สุชาวดี ชัยมีปวช.
9นางสาว อภิชญา กิจประชุมปวช.
10นางสาว ปนัฐดา จันดาหาญปวช.

วิทยาลัยการอาชีพปราสาท

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมซอฟต์แวร์และสมองกลฝังตัว

บทคัดย่อ

เนื่องจากปัจจุบัน การวัดผลประเมินผลปลายภาคเรียนมีความสำคัญต่อการจัดการเรียนการสอนเป็นอย่างมาก แต่เนื่องจากการสอบในปีที่ผ่านมาเป็นการสอบโดยใช้การดาษในการสอบและตรวจคำตอบ ทำให้เกิดความล่าช้า เสียค่าใช้จ่ายการจัดทำข้อสอบเป็นจำนวนมาก คณะผู้จัดทำจึงได้จัดทำระบบวัดผลและประเมินผลปลายภาค วิทยาลัยการอาชีพปราสาท เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกในการทดสอบวัดความรู้ปลายภาคเรียนของนักเรียน นักศึกษาทุกชั้นปี อีกทั้งยังสามารถเห็นผลการทดสอบวัดความรู้หลังจากที่สอบเสร็จได้ทันที

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

ช่วยอำนวยความสะดวกในการวัดผลและประเมินผลปลายภาค ให้มีความรวดเร็วในการตรวจข้อสอบและมีความถูกต้องแม่นยำ ลดเวลาในการตรวจข้อสอบของครูผู้สอนแต่ละรายวิชา
นักเรียน นักศึกษาสามารถสอบปลายภาคแบบออนไลน์ได้ โดยใช้ระบบเครือข่ายภายในวิทยาลัยการอาชีพปราสาทในการทดสอบความรู้
ครูผู้สอนสามารถเห็นผลการสอบหลังจากนักเรียน นักศึกษาสอบเสร็จแล้วทันที