บันไดรถเข็น

วิทยาลัยการอาชีพปราสาท

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ สร้างสิ่งประดิษฐ์บันไดรถเข็น ขึ้นมาเพื่อเป็นอุปกรณ์อำนวยความสะดวกในการทำงาน ตลอดการเคลื่อนย้ายสิ่งของต่างๆในการทำงาน ทางผู้วิจัยได้ดำเนินการออกแบบและจัดทำบันไดรถเข็น ขึ้นมาเพื่อออกแบบบันไดให้สามารถพับได้เป็นรูปทรงต่างๆได้ โดยบันไดมีขนาดกะทัดรัดพับเก็บได้สะดวกในการจัดเก็บ สามารถขนย้ายได้ง่าย อีกทั้งสามารถพับเป็นรถเข็นขนสิ่งของทั่วไปได้อีก

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

มีความเเข็งเเรงทนทานใช้งานได้สะดวก
เป็นได้ทั้งบันไดในรูปแบบต่างๆตามลักษณะงานเเละสามารถเป็นรถเข็นได้ในตัวอีกด้วย

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย สำเร็จ บานสระอุตสาหกรรม
2นาย สถิต ไหมพรมอุตสาหกรรม
3นาย สุทัศน์ ไหมพรมอุตสาหกรรม
4นาย จิตรกร สมานมิตรอุตสาหกรรม
5นาย ธโนดม เกลียวทองอุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย อภิวัฒน์ เพ็งแจ่มปวช.
2นาย วสันต์ ปานทองปวช.
3นาย สันติ สำราญสุขปวช.
4นางสาว ยุพิน เขื่อนวังปวส.
5นาย ณรงค์ชัย ปรักเจริญปวส.
6นาย พีระพงศ์ เกษมพุฒปวส.
7นางสาว สุภาพร ตะกุณาปวส.
8นางสาว นิภาพร ยีรัมย์ปวส.