อุปกรณ์ตรวจนับคนเข้าออกผ่านระบบ cloud server

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย ธิติวัฒน์ กุลพิชัยจิราวุฒิผู้บริหาร
2นาง วรรณภา วัฒนจำนงค์พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
3นาย กมล โคตะมะพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
4นาย ศุภชัย พุทธรักษ์พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
5นางสาว ศรัญญา ศรีครามพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว อารียา วงศ์วรรณาปวช.
2นางสาว พรทิตา มิ่งขวัญปวช.
3นางสาว กมลรัตน์ แฝงตะคุปวช.

วิทยาลัยการอาชีพศรีสะเกษ

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมซอฟต์แวร์และสมองกลฝังตัว

บทคัดย่อ

การวิจัยเรื่องอุปกรณ์นับคนเข้าออกผ่านระบบCloud serverมีวัตถุประสงค์เพื่อนับจำนวนคนเข้า-ออก,เพื่อลดปัญหาความคลาดเคลื่อนในการนับจำนวนคน,เพื่อแสดงตารางเวลาเข้า-ออก และศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้งานโดยภาพรวมความพึงพอใจทั้งหมดอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาทั้ง 3 ด้าน พบว่าด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ ด้านความเหมาะสมของอุปกรณ์ มีค่าเฉลี่ย 4.85 รองลงมาคือด้านการนำไปใช้ประโยชน์ มีค่าเฉลี่ย 4.71 และด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุดคือ ด้านคุณค่าของอุปกรณ์มีค่าเฉลี่ย 4.60 เมื่อพิจารณาแต่ละข้อ พบว่ารายการที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ อุปกรณ์ที่ใช้หาซื้อง่ายราคาถูก มีค่าเฉลี่ย 4.90 รองลงมาคือ อุปกรณ์มีประสิทธิภาพมีค่าเฉลี่ย 4.87 และค่าเฉลี่ยต่ำสุดคือ อุปกรณ์มีประสิทธิภาพ ใช้งานได้จริงมีค่าเฉลี่ย 4.60

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

1.ใช้ระบบ Infrared ตรวจจับการเดินผ่าน
2.นับได้ทั้งเข้า และออก
3.ดูข้อมูลทางคอมพิวเตอร์แบบรายวัน รายเดือน รายปี สรุปเป็นรายงาน
1.สามารถนับและแสดงจำนวนคนเข้า-ออกห้องสมุด
2.สามารถลดปัญหาความคลาดเคลื่อนในการนับจำนวนคน
3.สามารถแสดงตารางเวลาเข้า-ออก