Student Motorcycle Keys Alert Application

วิทยาลัยเทคนิคสิงห์บุรี

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมซอฟต์แวร์และสมองกลฝังตัว

บทคัดย่อ

โปรแกรม Student Motorcycle Keys Alert Application เป็นโปรแกรมที่ใช้ระบบปฏิบัติการ Android เข้ามาพัฒนาแอพพลิเคชั่นให้เชื่อมต่อกับ SMS ได้ เราจึงสามารถใช้ประโยชน์จากโทรศัพท์มือถือมาช่วยป้องกันการสูญหายของกุญแจรถจักรยานยนต์ระยะไกลไร้สายโดยใช้เครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ เป็นระบบที่เน้นไปที่การติดต่อแจ้งเตือนเจ้าของรถจักรยานยนต์ให้รู้ถึงสถานะของกุญแจ

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

3.เป็นนวัตกรรมซอฟต์แวร์ที่ทำงานบนอุปกรณ์มือถือและแท็บเล็ตที่ใช้ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์
1.สามารถใช้แจ้งเตือนนักเรียนนักศึกษาให้ทราบได้ทันทีเมื่อผู้ดูแลรถได้พบกุญแจรถจักรยานยนต์ที่ยานพาหนะ
2.เพื่อป้องกันการสูญหายของรถจักรยานยนต์

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย บุญเนือง แก้วมณีเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย นนทวี แก้วมณีปวส.
2นาย กิตติศักดิ์ บินชัยปวส.
3นางสาว ชลันธร สินกล่ำปวส.