เมล็ดพันธ์ุข้าวหุ้มปุ๋ยเทคโนโลยีชีวภาพ

วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ

บทคัดย่อ

การจัดทำสิ่งประดิษฐ์เรื่องเมล็ดพันธุ์ข้าวหุ้มปุ๋ยเทคโนโลยีชีวภาพ มีจุดประสงค์การวิจัยเพื่อ 1) เพื่อศึกษาชนิดของน้ำหมักที่มีผลต่อการงอกของเมล็ดพันธุ์ข้าว 2) เพื่อศึกษาชนิดของมูลสัตว์ที่มีผลต่อการงอกของเมล็ดพันธุ์ข้าว3) เพื่อศึกษาการเจริญเติบโตของต้นข้าวที่ใช้มูลสัตว์และน้ำหมักต่างชนิดกัน พบว่า น้ำหมักชีวภาพ และ มูลสัตว์ที่นำมาทดลอง สามารถทำให้รากงอกได้ดี และส่งผลให้ต้นกล้าข้าวเจริญเติบโตได้ดี

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

4. เมล็ดพันธุ์ข้าวหุ้มปุ๋ยเทคโนโลยีชีวภาพ เมื่อนำไปหยอดในแปลงนา เมล็ดพันธุ์ข้าวจะไม่ไหลไปรวมกัน หรือในกรณีที่ในนามีน้ำขังเล็ดพันธ์ุข้าวจะไม่ไหลไปกับน้ำ
5. เมล็ดพันธุ์ข้าวหุ้มปุ๋ยเทคโนโลยีชีวภาพ เมื่อนำไปหยอดในแปลงนาจะไม่ถูกรบกวนจากสัตว์ที่ที่ชอบกินเมล็ดพันธ์ข้าว
1. ได้เมล็ดพันธ์ข้าวที่ห่อหุ้มด้วยปุ๋ยที่ไดจากมูลสัตว์ น้ำหมักชีวภาพ และสารสกัดจากพืชเพื่อช่วยในการเร่งรากและเร่งการเจริญเติบโตของต้นข้าว
2. เมล็ดพันธุ์ข้าวหุ้มปุ๋ยเทคโนโลยีชีวภาพ ที่นำมาทำเป็นนาหยอด สามารถทำงานได้รวดเร็วกว่าการใช้แรงงานคน ที่ใช้พันธ์ุข้าวปกติ
3. ลดต้นทุนค่าเมล็ดพันธ์ุข้าวได้มาก เนื่องจากใช้เมล็ดพันธ์ุน้อย

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาง ณิชยา รัศมีสามัญ
2นางสาว ปอรยา สุวรรณสิทธิ์สามัญ
3นางสาว พิชชานันท์ ปานพรมสามัญ
4นาย ชาคริต สุขสิงห์อุตสาหกรรม
5นาย สมเกียรติ นุชพงษ์อุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว ชลลดา จันทร์กระจ่างปวช.
2นางสาว ชุติมา คงพิพัฒน์ปวช.
3นางสาว นีรชา เปลี่ยนสาทปวช.
4นางสาว เกวลิน ศรุตานนท์ปวช.
5นาย เจษฎา แก้ววิชิตปวส.