ระบบเฝ้าระวังการตัดไม้ทำลายป่าและการฆ่าสัตว์ป่าด้วยเครือข่าย IOT

วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ประเภทกำหนดโจทย์ ชุดควบคุมด้วยเครือข่ายอินเตอร์เน็ตเพื่อชุมชน Internet Of Things (IoT)

บทคัดย่อ

สิ่งประดิษฐ์ที่พัฒนาขึ้นใหม่และเป็นนวัตกรรมสีเขียวในเชิงป้องกันทรัพยากรธรรมชาติจากมนุษย์ โดยจะใช้หลักการวัดคลื่นเสียงจากรอบทิศทางเพื่อชี้ตำแหน่ง โดยสร้างจากไมค์จำนวนหลายตัววางในทิศทางที่ต่างกันรอบ360องศา โดยหลักการจะวัดทิศทางที่เกิดเสียงจากขนาดของแอมปริจูดของเสียง หรือความดังในแต่ละทิศทาง เพื่อนำมาวิเคราะห์ทิศทางและระยะทางที่เกิดเสียงโดยประมาณ หลังจากนั้นจะทำการส่งสัญญาณแจ้งเตือนผ่านระบบ Lora Wan และแจ้งเตือนขึ้นสู่ website

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

ระบบเฝ้าระวังการล่าสัตว์ป่าสงวน ที่สามารถแจ้งเตือนการลักลอบฆ่าสัตว์ป่าสงวนในอุทยานได้ โดยใช้หลักการรับเสียงของอาวุธที่ใช้ในการล่าสัตว์ป่าสงวน เช่น เสียงของปืน สังเกตได้จากคลื่นเสียงของปืนที่ส่งเข้ามาในอุปกรณ์ที่ใช้รับเสียง
1 ได้ต้นแบบระบบเฝ้าการล่าสัตว์ป่าสงวนในอุทยาน โดยรับเสียงแจ้งเตือนด้วยคลื่นเสียงของอาวุธ
2 ลดอัตราการลักลอบฆ่าสัตว์ป่าสงวน
3 เป็นทางเลือกหนึ่งที่จะช่วยเหลือและลดภาระของหน่วยงาน และสามารถตรวจสอบการเฝ้าระวังการล่าสัตว์ป่าสงวน โดยรับเสียงแจ้งเตือนด้วยคลื่นเสียงอาวุธ

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย ระวี ปรากฏรัตน์อุตสาหกรรม
2นางสาว ธัญญธร ผิวผ่องอุตสาหกรรม
3นาย คณิน ทัดศรีอุตสาหกรรม
4นาย เกียรติรัตน์ บุษบงอุตสาหกรรม
5นาย เนติธร สุขดีอุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย ชินดนัย โสรบุตรปวช.
2นาย ชาญวิทย์ คงบุญปวช.
3นาย เจษฎา ดุจคฑาปวช.
4นาย สิปปวุฒิ บุพศิริปวช.
5นางสาว เจนจิรา สายน้อยปวช.
6นาย ธนาวุฒิ บุญประสานปวช.