ระบบการแจ้งเตือนก๊าซรั่วไหลในโรงอาหาร ผ่าน Line notify

วิทยาลัยการอาชีพหนองแค

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านการแพทย์หรือบรรเทาสาธารณภัย

บทคัดย่อ

ในปัจจุบันการใช้ก๊าซธรรมชาติต่างๆมาเป็นพลังงานทดแทนอย่างแพร่หลายรวมถึงประเทศไทยก็มีการใช้มากขึ้น และจากข่าวต่างๆที่สื่อได้เคยนำมาเสนอกับปัญหาก๊าซรั่วไหลทำให้เกิดการระเบิด การเกิดไฟไหมทำให้เสียหายทั้งทรัพย์สินและชีวิต คณะทีมวิจัยจึงมีแนวคิดทำระบบเครื่องตรวจจับการรั่วไหลของก๊าซ เพื่อป้องกันปัญหาที่จะเกิดขึ้นและสามารถแก้ไขได้ทันถ่วงที

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

สามารถตรวจจับก๊าซภายในระยะ 1 ฟุต และวัดอุณหภูมิภายในอากาศ
เพื่อป้องอัคคีภัย และการระเบิดที่เกิดจากก๊าซรั่วไหล

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาง ปรัชญา เพ็ชรสิงห์สามัญ
2นาง วัชราภรณ์ เขียนแม้นสามัญ
3นาง ลัดดาวัลย์ พิบูลชัยสิทธิ์สามัญ
4นาย ณัฐพล โพธิ์เอี่ยมพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
5นาย ธนกฤต นาคพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย ณัฐพล คำอินทร์ปวช.
2นาย ณัฐวุฒิ รุนอุบลปวช.
3นาย สิทธิวัฒน์ บุญย่านซื่อปวส.
4นาย วุฒิชัย สุชัยปวส.