พัดลมปรับความเร็วตามอุณหภูมิ

วิทยาลัยเทคนิคสิชล

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมซอฟท์แวร์และสมองกลฝังตัว

บทคัดย่อ

ทุกวันนี้พัดลมในท้องตลาดเป็นพัดลมที่ต้องใช้สวิทซ์สัมผัสในการกด เปิด – ปิด และเวลาที่เรา ท างานอยู่อุณหภูมิในห้องเพิ่มมากขึ้นท าให้เราต้องเดินไปเพื่อปรับระดับความแรงของพัดลมด้วยตัวเอง บางครั้ง การที่เราต้องการให้พัดลมหมุนอยู่กับที่ เราจ าเป็นจะต้องเดินไปตั้งให้พัดลมท าการล็อคอยู่กับที่ และในบางครั้งเรา ขยับที่ไปท างานโต๊ะข้างๆ เราจ าเป็นจะต้องเดินไปเพื่อที่จะหันพัดลม ให้หมุนมาทางเรา ดังนั้นกลุ่มของข้าพเจ้า จึงได้จัดท า พัดลมอัตโนมัติ เพื่อให้สามารถควบคุมการท างานของพัดลมไฟฟ้า ให้ สามารถ เปิด – ปิด ได้โดยอัตโนมัติโดยการใช้ระบบเซ็นเซอร์ตรวจจับและสามารถปรับความเร็วตามอุณหภูมิ

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

เป็นผลงานสิ่งประดิษฐ์ที่คิดค้นขึ้นใหม่
ระบบไฟฟ้า 220v 50 Hz
ไม่มีมลพิษทางเสียง ไอเสีย ควันไฟ
เพิ่มความสะดวกสบายให้กับผู้ใช้งาน

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นางสาว เกศินี คันศรอุตสาหกรรม
2นาง เสาวลักษณ์ สุดชีอุตสาหกรรม
3นาง สุกัญญา ช่วยรักษ์อุตสาหกรรม
4นาย พิศาล วัชรสุธากรอุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย ทินภัทธ์ สุขแก้วปวส.
2นาย ณัฐพล เพชรชูปวส.
3นาย ณัฐพงศ์ สมเชื้อปวส.
4นาย ณัฐพันธุ์ หนูพรหมปวส.
5นาย ณัฐกิตติ์ กิวัฒนาปวส.
6นาย นนทวัฒน์ ภู่กูลปวส.
7นาย วายุภักษ์ แตงอ่อนปวส.
8นาย สุทธิพงศ์ จินะปวส.
9นาย สุพัฒน์ เกษรสิทธิ์ปวส.
10นาย วชิราวุธ สุุวรรณสามปวส.