ปลีเชียง

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบุรี

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร

บทคัดย่อ

การศึกษาปริมาณหัวปลีที่เหมาะสมในการทดแทนเนื้อหมูในผลิตภัณฑ์กุนเชียง โดยทำการทดสอบการยอมรับของผู้บริโภคที่มีต่อผลิตภัณฑ์กุนเชียงซึ่งมีปริมาณหัวปลีแตกต่างกัน 3 ระดับ คือ ปริมาณหัวปลีร้อยละ 50, 60 และ 70 เทียบกับกุนเชียงยี่ห้อทางการค้า พบว่า กุนเชียงที่มีปริมาณหัวปลีร้อยละ 60 ได้รับคะแนนความชอบสูงสุด เนื่องจากผลิตภัณฑ์กุนเชียงที่มีปริมาณหัวปลีร้อยละ 60 มีกลิ่นหอม รสชาติและเนื้อสัมผัสที่ดี เมื่อเทียบกับกุนเชียงยี่ห้อทางการค้า ซึ่งมีกลิ่นหืนของไขมัน และมีมันเยิ้ม ในการศึกษาครั้งนี้เป็นการนำหัวปลีซึ่งเป็นผลิตผลทางการเกษตรที่ไม่มีมูลค่า แต่มีประโยชน์และสรรพคุณมากมายมาเพิ่มมูลค่า โดยการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์กุนเชียง ในชื่อ “ปลีเชียง”

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

“ปลีเชียง”เป็นนวัตกรรมอาหารที่นำหัวปลีมาใช้เป็นวัตถุดิบหลัก เพื่อลดปริมาณการใช้เนื้อสัตว์ โดยมีลักษณะเด่นคือ เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีไขมันต่ำ มีใยอาหารสูง เนื้อสัมผัสแน่น คงรูป มีความนุ่มพอเหมาะ ไม่แข็งกระด้าง และมีคุณค่าทางโภชนาการสูง
1. ทำให้ทราบถึงปริมาณหัวปลีที่เหมาะสมในการทดแทนเนื้อหมูในผลิตภัณฑ์กุนเชียง
2. ทำให้ทราบถึงความพึงพอใจของผู้บริโภคที่มีต่อผลิตภัณฑ์
3. ทราบถึงต้นทุนในการผลิต
4. เป็นการเพิ่มมูลค่าให้แก่หัวปลี
5. เพิ่มความน่าสนใจ และความหลากหลายให้กับผลิตภัณฑ์กุนเชียง

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นางสาว รุ่งนภา อ่อนชูอุตสาหกรรม
2นาย วีระศักดิ์ ยอดปรีดาอุตสาหกรรม
3นาย ชาคริต เตี๋ยวงษ์สุวรรณ์อุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว พรพรรณ เปลี่ยนแปลงปวช.
2นางสาว วนิดา ทองแผ่นปวช.
3นาย จีรศักดิ์ รสหอมปวช.
4นางสาว สุดารัตน์ ยวงเพชรปวช.
5นาย มนตรี ก้งทองปวช.
6นางสาว ชโรธร วางจิตเรืองปวช.
7นางสาว เมทินี ภู่ชัยปวช.
8นางสาว ณัฐติยา ชัยศรีปวช.
9นาย เมธี เทียนหอมปวช.
10นางสาว ปรางชิด แสงสุขปวส.