ปลีเชียง

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นางสาว รุ่งนภา อ่อนชูอุตสาหกรรม
2นาย วีระศักดิ์ ยอดปรีดาอุตสาหกรรม
3นาย ชาคริต เตี๋ยวงษ์สุวรรณ์อุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว พรพรรณ เปลี่ยนแปลงปวช.
2นางสาว วนิดา ทองแผ่นปวช.
3นาย จีรศักดิ์ รสหอมปวช.
4นางสาว สุดารัตน์ ยวงเพชรปวช.
5นาย มนตรี ก้งทองปวช.
6นางสาว ชโรธร วางจิตเรืองปวช.
7นางสาว ปรางชิด แสงสุขปวส.
8นางสาว ชุติมา ขำอินทร์ปวส.

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบุรี

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร

บทคัดย่อ

การศึกษาปริมาณหัวปลีที่เหมาะสมในการทดแทนเนื้อหมูในผลิตภัณฑ์กุนเชียง โดยทำการทดสอบการยอมรับของผู้บริโภคที่มีต่อผลิตภัณฑ์กุนเชียงซึ่งมีปริมาณหัวปลีแตกต่างกัน 3 ระดับ คือ ปริมาณหัวปลีร้อยละ 50, 60 และ 70 เทียบกับกุนเชียงยี่ห้อทางการค้า พบว่า กุนเชียงที่มีปริมาณหัวปลีร้อยละ 60 ได้รับคะแนนความชอบสูงสุด เนื่องจากผลิตภัณฑ์กุนเชียงที่มีปริมาณหัวปลีร้อยละ 60 มีกลิ่นหอม รสชาติและเนื้อสัมผัสที่ดี เมื่อเทียบกับกุนเชียงยี่ห้อทางการค้า ซึ่งมีกลิ่นหืนของไขมัน และมีมันเยิ้ม ในการศึกษาครั้งนี้เป็นการนำหัวปลีซึ่งเป็นผลิตผลทางการเกษตรที่ไม่มีมูลค่า แต่มีประโยชน์และสรรพคุณมากมายมาเพิ่มมูลค่า โดยการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์กุนเชียง ในชื่อ “ปลีเชียง”

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

“ปลีเชียง”เป็นนวัตกรรมอาหารที่นำหัวปลีมาใช้เป็นวัตถุดิบหลัก เพื่อลดปริมาณการใช้เนื้อสัตว์ โดยมีลักษณะเด่นคือ เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีไขมันต่ำ มีใยอาหารสูง เนื้อสัมผัสแน่น คงรูป มีความนุ่มพอเหมาะ ไม่แข็งกระด้าง และมีคุณค่าทางโภชนาการสูง
1. ทำให้ทราบถึงปริมาณหัวปลีที่เหมาะสมในการทดแทนเนื้อหมูในผลิตภัณฑ์กุนเชียง
2. ทำให้ทราบถึงความพึงพอใจของผู้บริโภคที่มีต่อผลิตภัณฑ์
3. ทราบถึงต้นทุนในการผลิต
4. เป็นการเพิ่มมูลค่าให้แก่หัวปลี
5. เพิ่มความน่าสนใจ และความหลากหลายให้กับผลิตภัณฑ์กุนเชียง