อุปกรณ์มัดจุกดอกหญ้าไม้กวาด

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย เกริกชัย ละมุลตรีอุตสาหกรรม
2นาย ปัญญา คนตรงอุตสาหกรรม
3นาย พิทักษ์ บุญมากอุตสาหกรรม
4นางสาว ศุภลักษณ์ ศรีบุญวงษ์สามัญ
5นาย โกสินทร์ ไชยมงคล-

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย นพฤทธิ์ เนตรวงษ์ปวช.
2นาย วีระยุทธิ์ โพธิ์สังข์ปวช.
3นางสาว น้ำผึ้ง งวงชัยภูมิปวช.

วิทยาลัยเทคนิคชุมแพ

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต

บทคัดย่อ

อุปกรณ์มัดจุกดอกหญ้าไม้กวาด มีวัตถุประสงค์สำคัญ คือ 1.เพื่อสร้างอุปกรณ์มัดจุกดอกหญ้า 2.เพื่อศึกษาความเหมาะสมของคีมแต่ละชนิด (คีมปากกาจิ้งจก,คีมปากนกแก้ว และคีมปากขยาย)ที่ใช้มัดจุกดอกหญ้า 3.เพื่อเปรียบเทียบการมัดจุกดอกหญ้าโดยใช้คีมที่เหมาะสมที่สุด กับการมัดจุกดอกหญ้าแบบดั้งเดิม 4.เพื่อศึกษาหาความพึงพอใจของผู้ใช้อุปกรณ์มัดจุกดอกหญ้า พบว่า การศึกษาความเหมาะสมของการมัดจุกดอกหญ้า คือ คีมปากจิ้งจก การเปรียบเทียบการมัดจุกดอกหญ้าไม้กวาดโดยใช้คีมที่เหมาะสมที่สุด กับการมัดจุกดอกหญ้าแบบดั้งเดิม โดยกำหนดเวลา 5 นาที/ครั้ง อุปกรณ์มัดจุกดอกหญ้าไม้กวาดสามารถมัดได้จำนวนมากกว่าการมัดแบบดั้งเดิม และความคิดเห็นของผู้ใช้งานมีความพึงพอใจใน ระดับมาก

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

อุปกรณ์มัดจุกดอกหญ้าไม้กวาดสามารถมัดจุกดอกหญ้าได้สะดวกและรวดเร็วกว่าการมัดจุกดอกหญ้าแบบดั้งเดิม
อุปกรณ์มัดจุกดอกหญ้าไม้กวาดสามารถลดเวลา แรงงาน และความเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าลง
อุปกรณ์มัดจุกดอกหญ้าไม้กวาดสามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการมัดจุกดอกหญ้า
อุปกรณ์มัดจุกดอกหญ้าไม้กวาดสามารถมัดจุกดอกหญ้าได้สะดวกและรวดเร็ว
ลดเวลา แรงงาน และความเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าลง
เพิ่มประสิทธิภาพในการมัดจุกดอกหญ้าไม้กวาด