ระบบบริหารสหกรณ์ร้านค้า ร้านกาแฟ

วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมซอฟต์แวร์และสมองกลฝังตัว

บทคัดย่อ

การวิจัยเรื่อง ะบบบริหารสหกรณ์การปันผลของระบบบริหารสหกรณ์ร้านค้า ร้านกาแฟ ครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ ๑) เพื่อพัฒนาระบบการบริหารจัดการสหกรณ์ร้านค้า ร้านกาแฟ ๒) เพื่อพัฒนาระบบบริหารสหกรณ์และการปันผลสมาชิก ๓) พัฒนากระบวนการผลิตสู่เชิงพาณิชย์ ผลการวิจัยพบว่า ๑) ระบบบริหารสหกรณ์ร้านค้า ร้านกาแฟ สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ๒) ผลการประเมินคุณภาพจากผู้เชี่ยวชาญรวม ๓ ท่าน โดยแบ่งการประเมินระบบออกเป็น ๕ ด้าน ได้แก่ การประเมินความพึงพอใจระบบของผู้เชี่ยวชาญ ด้านการใช้งานระบบ ด้านผลลัพธ์ที่ได้จากระบบ ด้านความปลอดภัย และคู่มือการใช้งานระบบ พบว่า ผลการประเมินคุณภาพโดยรวมอยู่ในระดับมาก ๓) ผลการประเมินพึงพอใจต่อการใช้งาน พบว่า ผู้ใช้มีความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับมาก

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

1.สมาชิกได้รับประโยชน์จากระบบบริหารสหกรณ์การปันผลของระบบบริหารสหกรณ์ร้านค้า ร้านกาแฟ
2.ชุมชนสามารถนำระบบบริหารสหกรณ์ร้านค้า ร้านกาแฟ ไปใช้ได้
3.พัฒนากระบวนการผลิตสู่เชิงพาณิชย์
1.ได้ระบบบริหารสหกรณ์ร้านค้า ร้านกาแฟ
2. สมาชิกได้รับประโยชน์จากระบบบริหารสหกรณ์และการปันผล
3. ชุมชนสามารถนำระบบบริหารสหกรณ์ร้านค้า ร้านกาแฟ ไปใช้ได้
4. พัฒนากระบวนการผลิตสู่เชิงพาณิชย์

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย ณัทพงศ์ โยธีพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
2นาย ณัฐวุฒิ เชื้อชัยพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว มาลี ทำพันธ์ปวส.
2นางสาว จุรีลักญ์ จันโสภาปวส.
3นางสาว อภัสรา ประเสริฐชาติปวส.
4นางสาว พิกุลทอง หอมกลางปวส.
5นางสาว วัลลี สีหนาทปวส.