ระบบขอความช่วยเหลือการหกล้มของผู้สูงอายุ

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย เกียรติรัตน์ บุษบงอุตสาหกรรม
2นางสาว ธัญญธร ผิวผ่องสามัญ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว ศิริกานดา สุขยาปวช.
2นางสาว บุญญารัตน์ วงศ์ประทุมปวช.
3นางสาว อารียา ศรีรัตน์ปวช.
4นาย ณัชพล ผลาผลปวช.
5นาย ธนารัฐ หวังทรัพย์ปวช.
6นางสาว เบญจวรรณ อุ่นแก้วปวช.
7นาย ศักดิ์มังกร สาระคูปวช.

วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมซอฟต์แวร์และสมองกลฝังตัว

บทคัดย่อ

จากการประมาณการแนวโน้มของจำนวนประชากรของประเทศไทยในระยะเวลา20ปี (2543-2563) พบว่าประชากรที่เป็นผู้สูงอายุ (อายุมากกว่า 60 ปี) จะมีจำนวนที่เพิ่มสูงขึ้น ปัญหาการล้มของผู้สูงอายุ ก็เป็นปัญหาหนึ่ง ที่มักเกิดเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดการสูญเสียเกิดขึ้นได้ ซึ่งปัญหาการล้ม อาจเกิดจากสาเหตุการป่วย แล้วเกิดอุบัติเหตุเป็นลมแล้วล้ม หรืออาจเกิดจากอุบัติเหตุลื่นล้มหรือสะดุดล้มได้ หากผู้สูงอายุเกิดอุบัติเหตุจากหกล้มลงไปแล้วไม่ได้รับการช่วยเหลืออย่างถูกต้องและทันท่วงทีอาจส่งผลให้เสียชีวิตได้

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

ได้ระบบตรวจจับการล้มของผู้สูงอายุ
ได้ทราบประสิทธิภาพระบบตรวจจับการล้มของผู้สูงอายุ
ได้ทราบความพึงของผู้ใช้ระบบตรวจจับการล้มของผู้สูงอายุ
เป็นทางเลือกหนึ่งที่จะเสริมความเชื่อมั่นและลดภาระงานของบุคลากรทางการแพทย์และ
สามารถใช้ติดตามสุขภาพของผู้สูงอายุเพื่อช่วยเหลือหากเกิดการล้มได้ทันท่วงที