กลีบทับทิมชุมแพ

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นางสาว พิมพ์ลดา โชติปรีชาธนานันท์คหกรรม
2นางสาว ชัญญณัท จำปาราชคหกรรม
3นาง นภาพร ก้อนมณีคหกรรม
4นาย ชัชวาลย์ ตาบ้านดู่คหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว จตุพร มิเถาวัลย์ปวช.
2นางสาว อารยา พลเสนาปวช.
3นางสาว กรรณิกา จิตใบปวช.

วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร

บทคัดย่อ

การศึกษากลีบทับทิมชุมแพ วัตถุประสงค์ คือ 1) เพื่อคัดเลือกสูตรขนมกลีบลำดวน 2) เพื่อหาปริมาณที่เหมาะสมที่ของแป้งข้าวทับทิมชุมแพ 3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผลิตภัณฑ์กลีบทับทิมชุมแพ มีขั้นตอนการวิจัย 3 ขั้นตอนคือ 1 ศึกษาสูตรพื้นฐานของขนมกลีบลำดวน 2 ศึกษาหาสัดส่วนที่เหมาะสมของปริมาณแป้งข้าวทับทิมชุมแพ 3 ศึกษาความพึงพอใจของผลิตภัณฑ์กลีบทับทิมชุมแพ พบว่าผู้บริโภคตอบแบบสอบถามให้คะแนนความเหมาะสมของผลิตภัณฑ์ที่ 94.75 มีความสะดวกในการบริโภคร้อยละ 97.20 มีปริมาณและขนาดที่เหมาะสมร้อยละ 94.53 ถ้าวางจำหน่ายมีความสนใจจะซื้อร้อยละ 77.35 และเหมาะที่จะรับประทานเป็นของทานเล่นร้อยละ 65.55

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีความกรอบ หอมกลิ่นข้าวทับทิมชุมแพ และมีคุณค่าทางโภชนาการ
1. ได้ผลิตภัณฑ์ที่แปลกใหม่และมีคุณค่าทางโภชนาการมากยิ่งขึ้น
2. สามารถนำไปผลิตต่อยอดได้
3. สามารถนำมาผลิตในเชิงพาณิชย์
4. ได้ผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ตรงตามความต้องการของผู้บริโภค