เครื่องกำจัดเชื้อโรคภายในห้อง

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย นิรวิทย์ วงษ์จรัสอุตสาหกรรม
2นาย บุญเพ็ง สุธาธรรมอุตสาหกรรม
3นาย เจนวิทย์ ทิพย์ศิริอุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย เจนวิทย์ บัวหารปวส.
2นาย นพ จั่นกลางปวส.

วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านการแพทย์หรือบรรเทาสาธารณภัย

บทคัดย่อ

เนื่องจากเชื้อโรคในอากาศเป็นสาเหตุหลักที่ทำให้ร่างกายทำงานผิดปกติและเจ็บป่วย เพื่อกำจัดเชื้อโรคภายในห้อง เครื่องจะอาศัยหลักการหมุนเวียนอากาศและกำจัดเชื้อโรคด้วยแสงยูวี การทำงานของเครื่องจะใช้เซ็นเซอร์ตรวจสภาวะของอากาศที่มีเชื้อโรคปนเปื้อนอยู่ หากมีค่าเกินกว่าที่กำหนด ไมโครคอนโทรลเลอร์จะสั่งให้ หลอดยูวี และมอเตอร์พัดลมทำงาน เพื่อกำจัดเชื้อโรคที่อยู่ในอากาศให้ปริมาณน้อยลงและหยุดทำงานเมื่อปริมาณเชื้อโรคลดลงตามค่าที่กำหนด

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

- เป็นเครื่องกำจัดเชื้อโรคภายในห้องด้วยแสงยูวี
- สามารถกำจัดเชื้อโรคและลดปริมาณเชื้อโรคภายในห้องได้
- ทำให้อากาศสะอาดปราศจากเชื้อโรค