การประดิษฐ์โคมไฟจากช้อนพลาสติก

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาง มนัสนันท์ หาญโสภาพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว ปิยะดา บัวนาคปวช.
2นางสาว ภัทรชลิดา ศิลาปวช.
3นาย เส้นตรง แสนวาปวช.

วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการหนองสองห้อง

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านหัตถศิลป์

บทคัดย่อ

การวิจัยเรื่องนี้ จะเน้นเรื่องของงานฝีมือ หรือที่เรียกว่า การประดิษฐ์โคมไฟจากช้อนพลาสติก ถือเป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้ประดับตกแต่งอาคารบ้านเรือน และสถานที่ต่าง ๆ สื่อให้เห็นถึงความอดทนของแต่ละบุคคลโดยการประดิษฐ์โคมไฟจากช้อนพลาสติก นี้ยังสามารถสร้างรายได้ให้แก่ครอบครัว และชุุมชนได้อีกด้วยคณะผู้วิจัยได้ทราบถึงปัญหาของสินค้าที่ประดิษฐ์ด้วยมือ ที่เป็นพื้นเมืองในอำเภอหนองสองห้องค่อนข้างหายากต้องเดินทางไปซื้อที่อำเภอใกล้เคียงหรือในตัวจังหวัด ซึ่งมีระยะทางที่ไกล ดังนั้นจึงได้คิดค้นการประดิษฐ์โคมไฟจากช้อนพลาสติก

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

ทำให้เกิดความสวยงามและประหยัด ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์
มีทักษะในการทำงาน เกิดเจคติและคุณธรรมที่ดีในการทำงาน ส่งเสริมการทำงานด้วยกระบวนการกลุ่ม
ทุกคนสามารถนำไปประกอบอาชีพได้ ทุกคนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ เป็นการฝึกให้รู้จักสังเกตสิ่งรอบๆตัวและนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์