การประดิษฐ์ดอกไม้จากธนบัตร

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นางสาว ณัชชา โชคธนสถิตย์พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย อภิวัฒน์ ประวัติปวช.
2นางสาว ขวัญจิราภรณ์ วิจิตรจันทร์ปวช.
3นางสาว ชนนิกานต์ ประทุมตะปวช.

วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการหนองสองห้อง

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านหัตถศิลป์

บทคัดย่อ

การวิจัยเรื่องนี้ จะเน้นเรื่องของงานฝีมือ หรือที่เรียกว่า การประดิษฐ์ดอกไม้จากธนบัตร ถือเป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้ประดับตกแต่งอาคารบ้านเรือน และมอบให้บุคคลในโอกาสต่าง ๆ สื่อให้เห็นถึงความอดทนของแต่ละบุคคลโดยการประดิษฐ์ดอกไม้จากธนบัตรนี้ยังสร้างรายได้ให้แก่ครอบครัว และชุมชนได้อีกด้วย คณะผู้วิจัยได้ทราบถึงปัญหาของสินค้าที่ประดิษฐ์ด้วยมือ ที่มีจำหน่ายในพื้นที่อำเภอหนองสองห้อง ค่อนข้างหายาก ต้องเดินทางไปซื้อที่อำเภอใกล้เคียงหรือในตัวจังหวัด ซึ่งมีระยะทางที่ไกล ดังนั้น จึงได้คิดค้นการประดิษฐ์ดอกไม้จากธนบัตร ซึ่งถือว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตขึ้นใหม่ ยังไม่มีในท้องตลาดอำเภอหนองสองห้อง

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

1. ทำให้เกิดความสวยงาม
2. ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์
3. มีทักษะในการทำงาน เกิดเจคติและคุณธรรมที่ดีในการทำงาน ส่งเสริมการทำงานด้วยกระบวนการกลุ่ม
1. ทุกคนสามารถนำไปประกอบอาชีพได้
2. ทุกคนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
3. เป็นของชำร่วย ของที่ระลึกที่ทรงคุณค่า