เครื่องพ่นยาพลังงานแสงอาทิตย์

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นางสาว กนกวรรณ ทรงพระสามัญ
2นางสาว สุชาวลัญช์ สุขจิตสามัญ
3นางสาว รัชนีย์กร ก้อนทองสามัญ
4นาย พรศักดิ์ งามชื่นอุตสาหกรรม
5นาย ธนาธาร พร้อมพรั่งอุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย วุฒินันท์ จำปาทองปวส.
2นาย ธีรพงษ์ จำปาทองปวส.
3นาย สรศักดิ์ ขันขาวปวส.
4นาย ภูวนาท สำเภาทองปวส.
5นาย อนันตชัย แจ่มใสปวส.
6นาย อนาวิน เทพบุตรดีปวส.
7นาย วรากร วารุลังปวส.
8นาย ชัยวัฒน์ สุภาษิตปวส.
9นาย กอบชัย ใจกล้าปวส.
10นาย ภราดร ทะสร้อยปวส.

วิทยาลัยการอาชีพท่าตูม

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน

บทคัดย่อ

ผลจากการประเมินความคิดเห็นต่อการใช้เครื่องพ่นยาพลังงานแสงอาทิตย์ พบว่าผู้ทดลองใช้มีความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย 4.53) จากการสอบถามตัวแทนกลุ่มตัวอย่างที่ทำอาชีพเกษตรกรรมเป็นประจำ พบว่า เครื่องพ่นยาพลังงานแสงอาทิตย์ เป็นอุปกรณ์ที่ช่วยผ่อนแรง และประหยัดพลังงานได้มากเพราะเครื่องพ่นยาแบบเครื่องยนต์ ต้องใช้แรงในการสะพายในเวลานานทำให้เกิดการเมื่อยล้ามากกว่า แต่เครื่องพ่นยาพลังงานแสงอาทิตย์ นี้ช่วยในเรื่องการประหยัดพลังงาน สามารถนำพลังงานที่มีอยู่ในธรรมชาติมาใช้ให้เกิดประโยชน์ได้ ประหยัดเวลาและช่วยลดปัญหาสุขภาพได้จริง และเกิดความคุ้มค่าให้เกษตรกร

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

เครื่องพ่นยาพลังงานแสงอาทิตย์ นี้ช่วยในเรื่องการประหยัดพลังงาน สามารถนำพลังงานที่มีอยู่ในธรรมชาติมาใช้ให้เกิดประโยชน์ได้ ประหยัดเวลาและช่วยลดปัญหาสุขภาพได้จริง และเกิดความคุ้มค่าให้เกษตรกร
1.พลังงานสะอาด
2.ลดต้นทุน
3.ประหยัดเวลาและช่วยลดปัญหาสุขภาพได้จริง