เครื่องผสมอาหารพร้อมอัดเม็ด

วิทยาลัยการอาชีพกาญจนบุรี

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต

บทคัดย่อ

การใช้ทรัพยากรต่างๆล้วนใช้แล้วหมดไปเพราะฉะนั้นการใช้ทรัพยากรให้คุ้มค่าที่สุดคือการนำกลับมาใช้ใหม่เพื่อให้ทรัพยากรนั้นเกิดประโยชน์มากที่สุด ดังนั้นกลุ่มของข้าพระเจ้าจึงใข้ทรัพยากรที่ใกล้ตัวมาใช้คือทรัพยากรธรรมชาติโดยการทำให้ทรัพยากรธรรมชาตินำกลับมาทำเป็นปุ๋ยหมักและอาหารสัตว์เพื่อลดต้นทุนและค่าใช่จ่ายอื่นๆ เพราะการซื้ออาหารสัตว์ที่มีราคาสูงและเป็นปัญหาต่อดินในระยะยาวทำให้ดินเสื่อมสภาพ การผสมอาหารเป็นกระบวนการที่สำคัญในสายการผลิตเม็ตอาหารสัตว์เพื่อรับรองคุณภาพและผลกระทบของอาหารสัตว์ที่ผสม เรามีเครื่องผสมอาหารพร้อมอัดเม็ดอาหารสัตว์ เครื่องผสมอาหารพร้อมอัดเม็ดเของเรานำมาใช้อย่างเผยแพร่หลายในการเกตษรกรรมและสามารถผสมอาหารสัตว์บ้างชนิดได้ด้วย

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

อุปกรณ์เครื่องผสมอาหารพร้อมอัดเม็ดสามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
เพื่อใช้ทางการเกษตรและเลี้ยงสัตว์
เพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย ปรีดีนันท์ บุญทิมอุตสาหกรรม
2นาย มานิตย์ จงจินารีอุตสาหกรรม
3นาย โกวิทย์ เลื่อนแป้นอุตสาหกรรม
4นางสาว โยธกา ไพสีอุตสาหกรรม
5นาง ขัตติยา เลื่อนแป้นสามัญ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว นันทกาญจน์ เจิมจุลปวช.
2นางสาว ภิญญดา สุวรรณวงค์ปวช.
3นาย ธนวัฒน์ จันทร์หาปวส.
4นาย ณัฐพงศ์ สุขเจริญปวส.
5นางสาว นฤมล แม้นมาลัยปวส.