อุปกรณ์ป้องกันลมเวลาจุดเทียน

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาง จิฤมล สร้อยจิตต์อุตสาหกรรม
2นาย วัลลภ ไววิทย์อุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว ชลีกร แจ่มใสปวส.
2นางสาว จิราพร มั่งมีปวส.
3นางสาว กัญญา ติดใจดีปวส.
4นางสาว สุภาวดี สิงห์เงินปวส.

วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต

บทคัดย่อ

สิ่งประดิษฐ์ อุปกรณ์ป้องกันลมเวลาจุดเทียน มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ป้องกันลมเวลาจุดเทียนและมีสะดวกในการใช้งาน จากการศึกษาการทดสอบการใช้งานของอุปกรณ์ป้องกันลมเวลาจุดเทียนการใช้งานมีประสิทธิภาพ สามารถป้องกันลมเวลาจุดเทียนได้จริงและยังส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดการเรียนรู้และทักษะในกระบวนการประดิษฐ์คิดค้นพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยี เพื่อพัฒนาการประกอบอาชีพได้อีกด้วย

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

อุปกรณ์ป้องกันลมเวลาจุดเทียน” ใช้เพื่อสำหรับป้องกันลมเวลาจุดเทียนและให้เปลวเทียนติดตลอดเวลา และยังสามารถปรับอุปกรณ์ โดยการหมุนส่วนบน ให้บังทิศทางลม และสามารถปรับให้บังทิศทางลมตามความต้องการโดยสังเกตจากเปลวเทียนนิ่งและตรงได้อีกด้วย และอุปกรณ์ป้องกันลมเวลาจุดเทียน ยังเป็นอุปกรณ์ที่ช่วยอำนวยความสะดวกในการดำรงชีวิตและพัฒนาคุณภาพชีวิตของมนุษย์ให้ดีขึ้นส่งเสริมให้เป็นสังคมแห่งภูมิปัญญาและสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต
1.ใช้ป้องกันลมเวลาจุดเทียน
2. สะดวกในการใช้งาน