อุปกรณ์ปิ้งย่างปรับระดับ

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย วงศกร ทองยศอุตสาหกรรม
2นาย ทศพล ภูอาศัยอุตสาหกรรม
3นาย สมชาย บัวสิงห์อุตสาหกรรม
4นาย ศุภกร เย็นวริษอุตสาหกรรม
5นางสาว พรพรรณ แก้วคำจันทร์เจ้าหน้าที่สายสนับสนุนการเรียนการสอน

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย คุณาวุธ นาคค่อนอกปวช.
2นาย ชุติพงศ์ ไลไธสงปวช.
3นาย คณิต คงหินไธสงปวช.
4นางสาว วิจิตรา ทะลาลัยปวช.

วิทยาลัยเทคนิคคูเมือง

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต

บทคัดย่อ

การวิจัยในครั้งนี้เป็นการวิจัยพื้นฐาน (Basic research หรือ Pure research หรือ Theoretical research) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างอุปกรณ์ปิ้งย่างปรับระดับ และหาประสิทธิภาพของอุปกรณ์ปิ้งย่างปรับระดับ ซึ่งผลของการวิจัยพบว่าเป็นไปตามวัตถุประสงค์ และมีประสิทธิภาพตามที่กำหนดไว้ในขอบเขตของการวิจัย คือสามารถสร้างอุปกรณ์ปิ้งย่างปรับระดับ สามารถปรับอุณหภูมิขณะประกอบอาหารได้

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

มีน้ำหนักเบาเคลื่อนย้ายได้สะดวกและใช้งานได้ง่าย
-ปรับอุณหภูมิขณะประกอบอาหารได้
-ลดปัญหาการปิ้งย่างอาหารไหม้ก่อนสุก