โรงเรือนปลูกผักสุรินทร์เทค

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย เสรี ภูผาสุขอุตสาหกรรม
2นาง อภิรดี ภูผาสุขสามัญ
3นาย โกมินทร์ สวัสดิภาพอุตสาหกรรม
4นาย อาทิตย์ ชิดชอบอุตสาหกรรม
5นาย ธารา กำจัดศัตรูพ่ายอุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย วรายุ เงินยองปวส.
2นาย ชลชัย ยอดเมืองปวส.
3นางสาว ณัฐชานันท์ คงงามปวส.
4นาย ไกรภพ กันทรารมย์ปวส.
5นางสาว สิริยา ปัตตะเกสาปวส.
6นางสาว เจนจิรา ขาวงามปวส.
7นางสาว สุพรรณิการ์ เงินยวงปวส.
8นางสาว วิไลลักษณ์ อ่อนอาสันปวส.
9นาย เอนก สังข์ทองปวส.
10นาย ศราวุฒิ พูนผาดปวส.

วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต

บทคัดย่อ

อาหารเป็นหนึ่งในปัจจัยที่สำคัญที่สุดในการดำรงชีวิตของมนุษย์ ซึ่งข้อมูลจากกระทรวงสาธารณสุขและกระทรวงพาณิชย์สอดคล้องกันว่า ผักสวนครัวที่คนไทยรับประทานนั้น เกินครึ่งจะมีสารอันตรายตกค้างที่เป็นผลมาจากการใช้สารเคมี และสารปราบศัตรูพืชในกระบวนการปลูก จึงทำให้ผู้บริโภคได้รับสารอันตรายเกินค่ามาตรฐานจนเป็นสาเหตุของอาการป่วยต่างๆนาๆ ซึ่งผู้บริโภคไม่สามารถเลือกได้ ทั้งนี้หากผู้บริโภคสามารถปลูกผักกินเองได้ก็จะส่งผลดีต่อสุขภาพของตนเอง ดังนันคณะผู้วิจัยจึงได้พัฒนา โรงเรือนปลูกผักสุรินทร์เทค ขึ้นให้เพื่อลดข้อจำกัดต่างๆของผู้ที่ต้องการปลูกผักเพื่อบริโภคเองในครัวเรือนขึ้น

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

เป็นโรงเรือนแบบกางมุ้ง ขนาด 80x150x200 cm (กว้างxลึกxสูง) สามารถถอดประกอบได้ง่าย ปลูกผักได้ในพื้นที่แคบและมีแสงน้อย มีระบบการให้น้ำและแสงตามโปรแกรมที่ตั้งไว้ ควบคุมด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ใช้แรงดันไฟฟ้ากระแสสลับ 220 โวลต์ มีถังบรรจุน้ำและปั๊มแรงดันสูงขนาดเล็ก ในการให้น้ำทั้งแบบสปริงเกอร์และแบบพ่อนหมอก แสงที่ให้เป็นแสงที่มีความจำเป็นต่อการสร้างอาหารของพืช ซึ่งได้จากหลอด LED
: ปลูกผักสวนครัวและพืชสมุนไพรปลอดสารพิษเพื่อบริโภคในครัวเรือน