เครื่องรถน้ำต้นไม้อัตโนมัติ

วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการหนองสองห้อง

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ประเภทกำหนดโจทย์ ชุดควบคุมด้วยเครือข่ายอินเตอร์เน็ตเพื่อชุมชน Internet Of Things (IoT)

บทคัดย่อ

เนื่องจากในปัจจุบันการทำการเกษตรกำลังลดลงอย่างเห็นได้ชัดเนื่องจากการทำการเกษตรในปัจจุบัน เต็มไปด้วยความยุ่งยากเพราะเกษตรกรยังทำการเกษตรแบบเก่าคือในการทำการเกษตรแบบเก่านั้นมีข้อจำกัด หลายอย่างโดยการทำการเกษตรแบบเดิมนั้นจะใช้กำลังคนในการดูแลพืชและยังมีข้อจำกัดอย่างเช่น หาก เกษตรกรต้องการที่จะไปทำธุระต่างจังหวัดหรือไม่ได้มาดูแลเป็นเวลานานจะทำให้พืชผักที่เกษตรกรปลูกไว้นั้น เสียหาย นั้นคือข้อจำกัดที่สำคัญที่สุดในการทำการเกษตรคือ เกษตรกรต้องคอยดูแลเอาใจใส่ตลอดเวลา เกี่ยวกับชุมชนหมู่บ้านดอนตันจะทำเกี่ยวกับการเกษตรต่าง ๆ เช่น การปลูกพืชผักการปลูกดอกไม้ชนิดต่าง ๆ ซึ้งจะใช้เวลาและงบประมาณจำนวนมากในการทำการเกษตรทำให้เกษตรไม่มีเวลาไปทำอย่างอื่นเลยต้องจ้าง แรงงานมาดูแลพืชผักซึ้งจะใช้งบประมาณมากยิ่งพื้นที่ในสวนมากก็ยิ่งจ้างแรงงานมากทำให้ใช้งบประมาณ เพิ่มขึ้นไปอีก จากปัญหาที่เกิดขึ้นจากการทำการเกษตรเราจึงได้คิดประดิษฐ์อุปกรณ์เครื่อง น้ำต้นไม้อัตโนมัติที่สามารถดูแลพืชผักและน้ำ ในสวนของเกษตรกรได้

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

1.2.1 เพื่อให้เกษตรกรมีความสะดวกสบายในการท้าการเกษตร
1.2.2 เพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตและพัฒนาการท้าการเกษตรแบบใหม่
1.2.3 เพื่อนำความรู้ที่ได้เรียนมาประยุกต์ใช้
-เพิ่มความสะดวกสบายให้กับผู้ใช้
-ใช้ความรู้ที่ได้เรียนมานำมาใช้พัฒนาสิ่งประดิษฐ์
-เป็นแนวทางในการพัฒนา นวัตกรรมในอนาคต

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย พิสิทธิ์ มัชฌิมาอุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย วราวุธ ปวะโกปวช.
2นาย วิวัตน์ เกิดบุญเรืองปวช.