ผลิตภัณฑ์อาหารไก่ผสมหญ้าเนเปียร์

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย อาทิตย์ การะเกษอุตสาหกรรม
2นาง กรณิการ์ แสงรัตนกุลอุตสาหกรรม
3นางสาว สุพรรษา วันทำอุตสาหกรรม
4นางสาว เสาวลักษณ์ สมศรีอุตสาหกรรม
5นาง สุรัสดา โมคทิพย์สามัญ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย ศรราม สุพิศปวช.
2นางสาว สมฤดี พินิจปวช.
3นางสาว นงนุช อภิบาลปวช.
4นางสาว เอื้อมพร สาททองปวช.
5นาย ภคิน สารวงศ์ปวส.
6นาย ธนพร อุ่นจันทร์ปวส.
7นาย พรภวิษย์ ทองพรมปวส.
8นางสาว แววนภา บุญหลาปวส.
9นางสาว มลฤดี กำยานปวส.
10นางสาว นวินดา พันทองปวส.

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุบลราชธานี

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ

บทคัดย่อ

ในปัจจุบันผู้คนให้ความสำคัญที่สูงสุดคือ สุขภาพที่ดีโดยเฉพาะการเลือกบริโภคอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการ และได้รับสารอาหารครบถ้วน แต่เนื้อสัตว์ที่ปลอดภัยไร้สารตกค้างยังคงมีตัวเลือกให้แก่ผู้บริโภคไม่มากนัก ผู้จัดทำจึงมีแนวคิดที่จะทำผลิตภัณฑ์อาหารไก่ ที่ไม่มีสารเคมีและยาปฏิชีวนะ โดยศึกษาการทำอาหารไก่ผสมหญ้าเนเปียร์ซึ่งเป็นหญ้าที่มีธาตุอาหารและโปรตีนสูงซึ่งเหมาะที่จะนำไปเลี้ยงสัตว์ ผลิตภัณฑ์อาหารไก่ผสมหญ้าเนเปียร์นอกจากจะปลอดภัยในเรื่องการใช้ยาปฏิชีวนะและสารเคมีแล้ว ยังปลอดภัยกับผู้บริโภคเนื้อสัตว์ที่ไม่มีสารตกค้างในผลิตภัณฑ์เนื้อไก่อีกด้วย

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

เป็นผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติ (Natural animal products)ไม่ใช้ยาปฏิชีวนะลดมลภาวะในสิ่งแวดล้อม ไม่ก่อให้เกิดสารตกค้างในผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ อาหารไก่ผสมหญ้าเนเปียร์เป็นหญ้าที่มีธาตุอาหารและโปรตีนสูงซึ่งเหมาะที่จะนำไปเลี้ยงสัตว์นอกจากจะปลอดภัยในเรื่องการใช้ยาปฏิชีวนะและสารเคมีแล้ว ยังปลอดภัยกับผู้บริโภคเนื้อสัตว์ที่ไม่มีสารตกค้างในผลิตภัณฑ์เนื้อไก่
ลดต้นทุนค่าอาหารเลี้ยงไก่เนื้อสูงถึงร้อยละ 80 ปลอดภัยในเรื่องการใช้ยาปฏิชีวนะและสารเคมี เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูงและราคาไม่แพงเป็นการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ขึ้นมาเพื่อเป็นแนวทางในการผลิตและเป็นที่ยอมรับของผู้เลี้ยงสัตว์ชุมชนสามารถจัดทำเป็นรายได้เลี้ยงตนเองได้ สามารถต่อยอดในเชิงพาณิชย์และอุตสาหกรรมได้