โอไร้ยุง O Rai Yung

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาง ปิยะวรรณ เขาแก้วพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
2นางสาว กัลยาณี คำเวียงพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
3นาย ทรงพร กุลประดิษฐ์พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
4นางสาว วันดี คูณโกฑาสามัญ
5นาย สหัสเนตร ดีมงคลสามัญ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว กมลชนก จอมธงปวช.
2นางสาว ศรีญาภรณ์ ศรีษะปวช.
3นางสาว จรวยพร อุดมผลปวช.

วิทยาลัยอาชีวศึกษาลพบุรี

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ

บทคัดย่อ

วิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อนำผลิตผลทางการเกษตรมาปรับเปลี่ยนรูปแบบในการประยุกต์นำกลับมาใช้ใหม่ จากการศึกษาค้นคว้าสิ่งประดิษฐ์ นักเรียน นักศึกษา ระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 3 วิทยาลัยอาชีวศึกษาลพบุรี เรื่อง โอไร้ยุง O Rai Yung มีวัตถุประสงค์เพื่อนำทรัพยากรทางผลิตผลที่ใช้แล้วมาปรับเปลี่ยนรูปแบบในการประยุกต์นำกลับมาใช้ใหม่ และใช้วัสดุเหลือใช้เพื่อทำตามหลักแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการดำรงชีวิต โดยบูรณาการภูมิปัญญาท้องถิ่น และสิ่งของที่มีอยู่ในชีวิตประจำวัน ผลการดำเนินการ การนำเอาผลิตผลทางการเกษตรมาทำการทดลองเป็นผลิตภัณฑ์น้ำมันหอมระเหย ในชื่อว่า โอไร้ยุง O Rai Yung ผลการทดลองใช้งาน ปรากฏว่ามีกลิ่นที่หอมละมุนในกลิ่นส้มโอ และสามารถไล่ยุงได้จริง

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

เป็นสิ่งประดิษฐ์ที่เกิดจากการวิจัยนำมาปรับเปลี่ยนจากผลิตผลเป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้งานได้จริง มีคุณสมบัติที่โดดเด่นเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้จริงในชีวิตประจำวัน มีกลิ่นที่หอมละมุน ผ่อนคลาย และปลอดภัยต่อการใช้งาน สามารถเพิ่มรายได้ให้ครัวเรือน และปฏิบัติตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
สามารถไล่ยุงได้
เพิ่มรายได้ให้ครัวเรือน