เตาอบฟาง

วิทยาลัยการอาชีพปราสาท

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ สร้างสิ่งประดิษฐ์ขึ้นมาช่วยอำนวยความสะดวกในการอบไก่ จากวิธีดั้งเดิม หรือวิธีการอบไก่ด้วยฟาง จะใช้ปี๊ปสำเร็จรูปที่มีอยู่ทั่วไปซึ่งพบว่ามีขนาดเล็กและมีความสูงไม่เพียงพอ ทำให้การอบไก่ประสบปัญหาจากการไหม้ของไก่สูงมาก อีกทั้งยังไม่สามารถมองเห็นตัวไก่ได้ ว่าสุกพอดีหรือยัง ทำให้การอบไก่ต้องอาศัยความชำนาญและประสบการณ์พอสมควร

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

ใช้สำหรับอบไก่ สามารถควบคุมอุณหภูมิและความร้อนได้ โดยการมองสังเกตที่ตัวไก่ ว่าสุกหรือยัง
1. นำเตาอบฟางไปใช้งานจริง
2. ไก่อบฟางมีรูปทรงที่น่ารับประทาน
3. ผลที่ได้จากงานวิจัย สามารถนำมาใช้ประโยชน์ในเชิงธุรกิจได้ โดยศึกษาความพึงพอใจในด้านต่าง ๆ ของผู้ใช้เพื่อการพัฒนาหรือปรับปรุงด้านต่าง ๆ ของเตาอบฟางให้เป็นไปตามความต้องการของผู้ใช้

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย สำเร็จ บานสระอุตสาหกรรม
2นาย สถิตย์ ไหมพรมอุตสาหกรรม
3นาย สุทัศน์ ไหมพรมอุตสาหกรรม
4นาย ธโนดม เกลียวทองอุตสาหกรรม
5นาย จิตรกร สมานมิตรอุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย ศรันย์ ลำดับมากปวช.
2นาย วินัฐ บำรุงมีปวช.
3นาย ประวิทย์ อัครประสิทธิกุลปวช.
4นางสาว ปภาวดี มะลิซ้อนปวช.
5นางสาว พรรภษา ประวันปวช.
6นาย ณรงค์ชัย ปรักเจริญปวส.
7นาย พีระพงศ์ เกษมพุฒปวส.
8นางสาว สุภาพร ตะกุณาปวส.
9นางสาว นิภาพร ยีรัมย์ปวส.